RPO WD 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

18 stycznia 2019

Projekt pn. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”

 

Projekt pt. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU: „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 3. Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

NR PROJEKTU RPDS. 03.04.01-02-0008/16

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE – RPDS. 03.04.01-02-0008/16-00 z 31.07.2017 roku

 

Lider Projektu: Gmina Prusice

Partnerzy Projektu:

Gmina Wołów, Gmina Milicz, Gmina Żmigród

 

Całkowita wartość projektu: 12 906 673,24 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 11 537 890,67 zł

Dofinansowanie (85 %) – 9 807 207,09 zł, w tym

– Gmina Prusice – 4 072 189,06 zł

– Gmina Wołów – 1 559 770,45 zł

– Gmina Milicz – 613 515,33 zł

– Gmina Żmigród – 3 561 732,25

Wkład własny (15%) – 1 730 683,58

Kwota wydatków niekwalifikowalnych – 1 368 782,57 zł

Kwota wkładu własnego całkowitego – 3 099 466,15 zł

 

Okres realizacji projektu: 03.01.2017 – 30. 07.2018 roku

 

Główny cel projektu: zapewnienie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności

na terenie powiatu trzebnickiego, milickiego i wołowskiego

 

Celem przedsięwzięcia jest redukcji emisji CO2, poprawa mobilności miejskiej i tym samym ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrach miast, co w przyszłości przełoży się również na ograniczenie hałasu i komfort życia społeczności lokalnej.

 

Krótki opis projektu:

W ramach planowanego projektu wyznaczone zostały do realizacji następujące zadania:

  1. budowa ścieżek rowerowych w gminach:

– budowa ścieżki rowerowej w gminie Prusice

– budowa ścieżki rowerowej w gminie Milicz

–  budowa ścieżki rowerowej w gminie Wołów

–  budowa ścieżki rowerowej w gminie Żmigród

 

  1. zarządzanie projektem
  2. nadzór budowlany
  3. opracowanie studium wykonalności projektu
  4. działania promocyjne.

 

Projekt polega na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja w głównej mierze będzie przebiegać wzdłuż trasy dawnej kolei wąskotorowej przez powiat milicki i trzebnicki, a także wzdłuż zlikwidowanej linii kolejowej nr 311 obsługującej ruch na relacji Wołów-Malczyce przez Lubiąż, przebiegających przez powiat wołowski.

Inwestycja zostanie przeprowadzona na terenie czterech gmin, które przystąpiły do realizacji projektu partnerskiego. Partnerstwo zostało nawiązane pomiędzy gminami: Prusice –

pełniące funkcję lidera, Żmigród, Milicz, Wołów.

Budowa ścieżek rowerowych to również szereg efektów społecznych i ekonomicznych. Efekty społeczne to przede wszystkim większa integracja lokalnej społeczności oraz promocja zdrowia i rozwój aktywnego trybu życia, zaś efekty ekonomiczne to przede wszystkim bezpośredni rozwój zaplecza noclegowego i gastronomicznego oraz podniesienie atrakcyjności dla nowych inwestycji.

Budowa ścieżek rowerowych pośrednio wpłynie na ochronę środowiska, gdyż mieszkańcy będą mieli alternatywny wybór dla jazdy samochodem.

 

 

 

fundusze_eu, RPO WD 2014-2020
28 grudnia 2018

Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej

Projekt pn.: „Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej” realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Numer projektu: RPDS.06.03.01-02-0086/17

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.01-02-0086/17-00 z dnia 28/12/2018 r.

Wartość projektu: 2 495 708,41 zł

Wartość dofinansowania: 2 352 867,90 zł

Cel projektu: Zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych, kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych.

 

Projekt realizowany będzie w centrum Milicza, w sąsiedztwie Rynku i ul. Szewskiej, na obszarze rewitalizowanym zgodnym z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Obszar objęty projektem wpisany jest do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Zakres rzeczowy obejmuje:
• adaptację obiektów i powierzchni tzw. „Starej Rzeźni” i wyposażenie pomieszczeń
• remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 17 i dostosowanie korytarza
• remont ulicy Szewskiej jako ciągu komunikacyjnego bezpośrednio prowadzącego do obiektu.
Budżet projektu obejmuje także studium wykonalności, nadzór budowlany i ekspercki, promocję.

Projekt uwzględnia działania na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. dostosowanie wejścia i toalet, montaż windy. Teren przyległy do budynku będzie pozbawiony barier architektonicznych i dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji projektu budynek Starej Rzeźni będzie miejscem integracji społecznej oraz wydarzeń kulturalnych. Budynek przy Rynku 17 umożliwi udostępnienie Starej Rzeźni od strony Rynku. W związku z czym projekt przyczyni się do nadania obiektom nowej funkcji społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Efektem projektu będzie: rewitalizacja obszaru o pow. 0,21 ha, wsparcie 2 obiektów infrastruktury, wzrost zatrudnienia-1 EPC, przebudowanie 0,12 km drogi, 1 obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Liderem projektu jest Gmina Milicz. Partnerzy: Fundacja Merkury, Stowarzyszenie Abstynenckie „Abstynent”, Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 17

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

RPO WD 2014-2020
12 grudnia 2018

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” jako przykład zastosowania demonstracyjnych rozwiązań energetycznych w budynkach użyteczności publicznej

Projekt pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” jako przykład zastosowania demonstracyjnych rozwiązań energetycznych w budynkach użyteczności publicznej, realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer projektu: RPDS.03.03.01-02-0122/16

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.03.03.01-02-0122/16-00 z dnia 23/05/2017 r.

Wartość projektu: 8 564 812,27 zł

Wartość dofinansowania: 6 294 560,97 zł

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w tych obiektach, poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miliczu o podwyższonych parametrach energetycznych i udostępnienie jej celem zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie demonstracyjnej inwestycji publicznej w zakresie budownictwa, w której wykorzystane zostaną nowoczesne rozwiązania energetyczne, poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2w Miliczu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, jakim są placówki oświatowe, a tym samym do zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w tych obiektach.

W ramach projektu w szczególności zostanie wybudowany parterowy budynek o powierzchni całkowitej 1.448,50 m2 połączony z głównym obiektem szkoły. W jego skład wchodzić będzie zaplecze techniczne do magazynowania sprzętu sportowego i porządkowego, zespoły szatniowe i socjalne oraz infrastruktura drogowa (koszt niekwalifikowany).

Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będzie wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK, wykorzystanie elementów demonstracyjnych w postaci zielonych ścian, przeszkolenie osób stale korzystających z budynku w zakresie właściwego użytkowania oraz udostępnienie budynku dla zwiedzających w celu zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami, dzięki którym osiągnięto podwyższone parametry energetyczne oraz uzyskano oszczędności energii.

 

www.mapadotacji.gov.pl

RPO WD 2014-2020
20 listopada 2018

Projekt pn. „Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”

Gmina Milicz realizuje projekt pn. „Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”

 

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna –  Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI – 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

Nr projektu: RPDS.07.01.01-02-0075/16

Ogólna wartość projektu: 475 395,38  zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 394 280,70 zł

fundusze_eu, RPO WD 2014-2020
16 listopada 2018

Projekt pn. Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz

Gmina Milicz realizuje projekt pn. „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz”

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne – Działanie 2.1 E-usługi publiczne – Podziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne.
Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0031/16

Ogólna wartość projektu: 318 452,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 270 684,21 zł

fundusze_eu, RPO WD 2014-2020
20 października 2018

Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w powiecie milickim – adaptacja pomieszczeń z rozbudową obiektu Przedszkola Samorządowego w Miliczu na potrzeby organizacji żłobka

Projekt pn.: „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w powiecie milickim – adaptacja pomieszczeń z rozbudową obiektu Przedszkola Samorządowego w Miliczu na potrzeby organizacji żłobka” realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycję w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Numer projektu: RPDS.06.01.01-02-0012/16

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.06.01.01-02-0012/16-00 z dnia 17/09/2018 r.

Wartość projektu: 593 035,34 zł

Wartość dofinansowania: 504 080,04 zł

Cel projektu: Zwiększenie dostępu mieszkańcom gminy Milicz, Cieszków oraz Krośnice, do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa oraz przebudowa obiektu przedszkola samorządowego w Miliczu i utworzenie żłobka dla 32 dzieci. Przewidziano wydzielenie 2 sal żłobkowych, każda dla 16 dzieci, szatni, toalet. Wejścia do sal przewidziano bezpośrednio z szatni. Każda sala wyposażona jest w wyjście ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Dla każdej z sal został zaprojektowany taras. W projekcie zaplanowano również wyposażenie i pomoce dydaktyczne, a także zagospodarowanie terenu w postaci placu zabaw.

Odbiorcami projektu są dzieci w wieku 0-3 lat, będących mieszkańcami gminy Milicz, ale również gmin Cieszków i Krośnice, w których nie ma żadnych form opieki dla dzieci w wieku 0-3 lat. Odbiorcami będą również rodzice/opiekunowie prawni, którzy pozostawią dzieci w nowym obiekcie.

Projekt zakłada realizację następującego zakresu:

– Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola – Roboty budowlane i instalacyjne

– Infrastruktura towarzysząca – plac zabaw)

– Wyposażenie żłobka

– Nadzór inwestorski

– Działania promocyjne

– Dokumentacja techniczna.

 

Na potrzeby monitorowania efektów projektu przyjęto następujące wskaźniki produktów:

-Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej

-Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej

-Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do lat 3 roku życia

 

www.mapadotacji.gov.pl

RPO WD 2014-2020
20 października 2018

Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza

Projekt pn.: „Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza” realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Numer projektu: RPDS.06.03.01-02-0034/16

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.06.03.01-02-0034/16-00 z dnia 31/07/2018 r.

Wartość projektu: 1 444 462,68 zł

Wartość dofinansowania: 1 078 493,26 zł

Cel projektu: Poprawa estetyki centrum miasta Milicz dzięki remontowi 17 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, aby stworzyć spójną harmonię z otoczeniem

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie składającym się z Lidera – Gminy Milicz oraz 16 partnerów – Wspólnoty Mieszkaniowe z obszaru rewitalizowanego miasta Milicz.

Zadaniem projektu jest remont 17 wielorodzinnych budynków mieszkalnych z terenu miasta Milicz. Zakres projektu wynika i jest zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023. Prace remontowe dotyczą w głównej mierze wykonaniu nowych elewacji budynków zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji Gminy Milicz.

Dzięki realizacji projektu zostanie częściowo wyprowadzony z kryzysu obszar rewitalizacji, który stworzy dodatkową przestrzeń do aktywizacji publicznej, społecznej i gospodarczej mieszkańców całej gminy Milicz, podnosząc jej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną oraz jakość, atrakcyjność i komfort życia jej mieszkańców.

W projekcie określono osiągnięcie wskaźników produktu: wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich oraz liczba wpartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach.

Grupy docelowe projektu stanowią mieszkańcy gminy Milicz i okolic, w tym dzieci i osoby starsze.

 

www.mapadotacji.gov.pl

RPO WD 2014-2020
20 października 2018

Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu

Projekt pn.: „Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu” realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycję w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Numer projektu: RPDS.06.01.01-02-0008/17

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.06.01.01-02-0008/17-00 z dnia 28/08/2017 r.

Wartość projektu: 2 624 559,53 zł

Wartość dofinansowania: 2 230 771,04 zł

Cel projektu: Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu

 

 

Projekt przewiduje wsparcie infrastruktury mieszkaniowej w powiązaniu z procesem integracji społecznej lub aktywizacji społeczno-zawodowej mającej na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wsparcie 1 obiektu, w którym realizowane będą usługi społeczne poprzez remont oraz przebudowę wraz z termomodernizacją zdegradowanego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Krotoszyńskiej 49, w miejscowości Milicz, na działce numer 7, AM 3, gmina Milicz (własność Gminy Milicz).

W ramach prac budowlanych przewiduje się utworzenie 18 wysokiej jakości mieszkań socjalnych (o łącznej pow. mieszkalnej 544,24m2) oraz prace termomodernizacyjne (w tym przebudowę kotłowni gazowej, docieplenie ścian). Obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, bowiem przewiduje się, że dwa lokale będą funkcjonalnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada także nadzór inwestorski, opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, promocję projektu, a także doposażenie nowo powstałych lokali mieszkalnych w niezbędne sprzęty AGD oraz podstawowe wyposażenie (jak szafki, łóżka).
Wdrożenie działań projektowych przełoży się na zapewnienie godziwych warunków do życia, poprzez udostępnienie wysokiej jakości lokali socjalnych, co wpłynie na motywację do podjęcia działań w kierunku poprawy warunków życia przez mieszkańców o szczególnych potrzebach i gospodarstw o niskich dochodach. Tym samym realizacja projektu umożliwi zwiększenie usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Inwestycja jest projektem o charakterze rewitalizacyjnym – została ujęta w Programie Rewitalizacji, przyjętym Uchwałą Nr XXXV/225/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

www.mapadotacji.gov.pl

RPO WD 2014-2020
20 października 2018

Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta

Projekt pn.: „Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta” realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Numer projektu: RPDS.03.04.01-02-0006/16

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.03.04.01-02-0006/16-00 z dnia 31/01/2018 r.

 

Wartość projektu: 935 705,20 zł

Wartość dofinansowania: 795 349,42 zł

Cel projektu: zapewnienie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności poprzez budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Milicz

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej przy rzece Barycz oraz jej połączenie z istniejącą ścieżką rowerową przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu.

W okolicach Milicza znajduje się największe w Europie stawy hodowlane, które są miejscem lęgowym dla wielu rzadkich gatunków ptactwa wodnego i nie tylko. Około 90 % powierzchni gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego utworzonego z myślą o ochronie terenów leśnych i stawowych. Analizowany teren znajduje się przy rzece Barycz. Obecnie tereny zielone przy rzece są nie zagospodarowane. Aby zwiększyć dostępność przewiduje się połączenie ich z otoczeniem za pomocą ciągu pieszo-rowerowego, ścieżek rowerowych jak i dróg dojazdowych.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa warunków poruszania się na rowerze w mieście, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, popularyzacja roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu, poprawa jakości życia przez zwiększenie swobody wyboru środka transportu.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu stanowią niezbędny element poprawności wykonania inwestycji. Ścieżka zaprojektowana zostanie zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także według Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – załącznik do uchwały nr 1987/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego.

 

 

www.mapadotacji.gov.pl

RPO WD 2014-2020
  • 1
  • 2