O Miliczu

19 sierpnia 2015

Oświata

Na terenie Milicza znajduje się wiele przedszkoli, szkoły podstawowe, gimnazja, liceum ogólnokształcące, szkoła specjalna oraz technika, w tym najbardziej znane – Technikum Leśne. Na terenie gminy siedzibą gimnazjum jest też Wróbliniec i Sułów, a szkoły podstawowe mieszczą się w Czatkowicach, Nowym Zamku, Sułowie, Dunkowej i Wziąchowie Wielkim.
Najokazalszy budynek szkolny w Miliczu ma I LO, pod który kamień węgielny położono w roku 1928. Dzięki dużej auli ze sceną szkoła często odbywają się efektowne przedstawienia i koncerty. A także Technikum Leśne, które mieści się w dawnym okazałym pałacu rodziny Maltzanów.
Dużą szkołą wybudowaną w latach 80. jest Szkoła Podstawowa nr 2, która przez lata nadaje ton milickiej oświacie. Tu miały miejsce nowatorskie spektakle teatralne przygotowywane na początku lat 90. To tu powstały pierwsze klasy sportowe specjalizujące się w siatkówce, a następnie inne klasy profilowane: artystyczne i matematyczno-informatyczne. SP nr 2 zaznaczyła się na Dolnym Śląsku organizacją sympozjów na temat praw ucznia i dziecka. Dwójka jako pierwsza szkoła w powiecie miała własną stronę internetową. Tu także
powstało szkolne wydawnictwo. SP nr 2 to również kuźnia
laureatów konkursów o randze wojewódzkiej.
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki to szkoła zawodowa powstała na przełomie lat 60. I 70. To jedyna szkoła w Polsce kształcąca w zawodzie technik rybactwa śródlądowego.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy umożliwia z kolei realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej.
W Miliczu funkcjonują 3 gimnazja, publiczne i dwa społeczne „Ad Astra” i „IT” oraz społeczna Szkoła Podstawowa im. A.Lindgren mieszcząca się w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym. Milicz ma także Szkołę Muzyczną I Stopnia.
Do dyspozycji uczniów są 2 hale sportowe, 3 orliki, sztuczne lodowisko oraz basen.

O Miliczu
2 lipca 2015

Zapraszamy na rowery!

W terenie tak bogatym w obszary cenne przyrodniczo, trudno wyobrazić sobie lepszy środek komunikacji niż rower. Ten sposób przemieszczania się jest nad wyraz popularny na Ziemi Milickiej, co gołym okiem można zaobserwować w każdy dzień tygodnia, a szczególnie w dni wolne od pracy i święta.

O Miliczu, Turystyka
2 lipca 2015

Historia Milicza

Milicz to miasto z wielką i bogatą historią, dość powiedzieć, że osadnictwo w jego pobliżu istniało prawdopodobnie już 7000 lat przed naszą erą. Najwcześniejsze wspomnienie o grodzie pochodzi z bulli Innocentego II z 1136 roku. Miejscowość opisano tam pod nazwą Miliche.

Prawa miejskie Milicz posiada od 1245 roku, ale już Karta kilkadziesiąt lat wstecz był całkiem dużym średniowiecznym grodem. Pozostałości ówczesnych zabudować istnieją do dziś po północnej stronie Baryczy.

Nazwa Mielicz wśród innych nazw śląskich miejscowości w urzędowym pruskim dokumencie z 1750 wydanym w języku polskim w Berlinie.

Wymieniony jako jedna z posiadłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego – zamek „Milich” wymieniony jest w przywileju papieża Hadriana IV z 1154. Natomiast dokument z 1249 wymienia Milicz po łacinie jako Milicium. Miejscowość pod obecnie stosowaną nazwą Nowa Milicz zanotowany jest w łacińskojęzycznym dokumencie Przemysła I z 1249 roku.

Przez lata średniowiecza i późniejsze miasto dzieliło losy całego Śląska, terytorium do którego rościło sobie prawa kilka państw. Było i domenę Piastów, Jagiellonów, wchodziło w skład Czech, Niemiec i Polski

Kiedy w 1492 roku zmarł ostatni z Piastów Oleśnickich, miasto wróciło w ręce króla Czech, tym razem Władysława Jagiellończyka. Ten z kolei przekazał Портирование je Zygmuntowi Kurzbachowi, który podzielił gród między swoich synów. Ród Kurzbachów władał miastem przez przeszło sto lat. W tym czasie rozwinęła się tu Dalilah hodowla karpia. Przyniosła ona miastu nowych osadników, którzy karczowali lasy, zakładali wioski i budowali tamy. Milicz rozwijał się i rozrastał.

Gdy ostatnia z rodziny Kurzbachów, Ewa Popiela, wyszła za cheap nba jerseys barona Joachima III Maltzana i wkrótce zmarła, rodzina Maltzanów przejęła władzę nad Miliczem.

Nie był to zły okres. Podczas panowanie Maltzanów zbudowano między innymi: pałac, wholesale jerseys dwa kościoły (Łaski w 1709 roku i Św. Anny w 1807roku) oraz zaczęto budowę parków. Rodzina przysłużyła się także gospodarce: założono manufaktury wełny i bawełny, zakład sukienniczy i przędzalnie. Postawiono nowy ratusz, zbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną.

W końcu XIX wieku Milicz znalazł się w Cesarstwie Niemieckim, później była republika Weimarska wreszcie III Rzesza, pod rządami van dyktatora Adolfa Hitlera.

22 stycznia 1945 zdobyty przez Armię Czerwoną został wraz z tzw. Ziemiami Odzyskanymi przyznany Polsce w ramach ładu pojałtańskiego przez zwycięskie mocarstwa II wojny światowej jako rekompensata za utracone przez Polskę Kresy Wschodnie.

Herb Milicza przedstawiający świętego Jerzego na koniu zabijającego smoka istnieje co najmniej od XV w., gdyż taki wizerunek widnieje na najstarszej zachowanej pieczęci miejskiej.

W niemieckich czasach flaga Milicza miała cheap nfl jerseys kolorystykę biało-żółtą i pochodziła od flagi tutejszego bractwa cheap nba jerseys kurkowego; w czasach PRL nieużywana. Do tematu flagi wrócono po upadku systemu i pierwszych wolnych wyborach samorządowych w 1990 r.. Do niemieckich barw dodano zieleń (symbolizującą otaczające Milicz lasy), by odróżnić ją od popularnej w Polsce flagi papieskiej. Uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu flaga gminy Milicz to 3 poziome pasy: biały – żółty – zielony.

O Miliczu
25 lutego 2015

Karta dużej rodziny

Burmistrz Gminy Milicz, wychodząc naprzeciw rodzinom wielodzietnym gminy Milicz, 1 czerwca 2015 r. wprowadził dodatkowe wsparcie finansowe w postaci

Gminnego Programu „Milicka Duża Rodzina”.

Samorządowy program jest jednym z elementów polityki społecznej gminy Milicz. Ma on na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w gminie klimatu sprzyjającego wychowywaniu i docenieniu trudu podejmowanego przez rodziców decydujących się na troje i więcej dzieci. Gminny Program „Milicka Duża Rodzina” ma również na celu wzmacnianie dużej rodziny oraz wspieranie jej finansowo poprzez wprowadzenie szereg ulg tj. za opłaty w odbiorze odpadów, określenie wysokości opłaty stałej za żłobki i przedszkola samorządowe i inne w miarę możliwości prawnych.

W programie uczestniczyć będą duże wielodzietne rodziny zamieszkujące na terenie gminy Milicz posiadające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Dużą rodziną w myśl uchwały rozumiemy rodzinę zamieszkującą pod wspólnym adresem na terenie gminy Milicz, składającą się z rodziców, rodzica lub opiekuna posiadającego na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 Nike roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje; dużą rodziną w rozumieniu uchwały są página także rodziny zastępcze oraz 2017 rodzinne domy dziecka, jako formy rodzinnej pieczy zastępczej.

Cele programu:

1) promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;

2) ekonomiczne wspieranie dużej rodziny poprzez system ulg i zniżek oraz innych form wsparcia;

3) wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin;

4) tworzenie przyjaznego klimatu dla dużych rodzin i rozbudzanie wrażliwości społecznej na potrzeby tych rodzin;

5)  poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji dużych rodzin poprzez eliminację ograniczeń i barier ekonomiczno-społecznych;

6) uwzględnienie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Gminy Milicz we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;

7) budowanie przychylnego klimatu lokalnego dla podejmowania decyzji korzystnych dla rozwoju dużych rodzin;

8) organizacja konferencji i spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych, edukacyjnych i informacyjnych form promocji upowszechniających problematykę dużych rodzin;

9) współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia dużych rodzin;

10) wolontariat zaangażowany w pomoc w rozwoju zdolności, umiejętności i zainteresowań członków dużych rodzin; Program wspierający „Milickie Duże Rodziny” daje możliwość wprowadzenia różnych ulg, dopłat czy zniżek dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Milicz. Jednym z działań na rzecz milickich rodzin wielodzietnych było ustanowienie gminnej jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Milickim Market Becikiem”.

„Milicki Becik” przysługuje:

 w wysokości 1.000 zł., na trzecie i kolejne urodzone w rodzinie, na dzieci urodzone lub przysposobione od dnia 1 czerwca 2015 r.

 nieżalenie od dochodów rodziny osobie posiadającej Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Burmistrza Gminy Milicz.

 osobie stale zamieszkującej na terenie gminy Milicz przez okres, co wholesale NBA jerseys najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Milicki Becik nie przysługuje:

w przypadku, gdy na dane dziecko przyznana już została zapomoga udzielona na podstawie uchwały innej gminy wydanej w oparciu o art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Niezbędne dokumenty:

aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia został sporządzony w innym Urzędzie niż Urząd Stanu Cywilnego w Miliczu

dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców dziecka /osoby uprawnionej;

w przypadku dziecka przysposobionego do wniosku, o którym mowa w § 4, należy dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie.

Milickie rodziny wielodzietne mogą dodatkowo otrzymać wsparcie finansowe w postaci refundacji opłat za wodę i śmieci. Wyczekiwana uchwała obowiązuje od 5 września 2015 r.

Kwartalne świadczenie na częściową refundację opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalane jest jako ekwiwalent opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 3,50 zł miesięcznie na jedną osobę posiadającą Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Rodziny ubiegające się o świadczenie muszą spełnić łącznie następujące kryteria:

1) uregulują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany kwartał, do dnia terminu płatności. Nie dokonanie ww. opłaty w terminie powoduje wygaśnięcie roszczenia o ubieganie się o świadczenie za dany kwartał. Dla osób, które złożyły deklarację termin płatności odnosi się do wpłat dokonywanych na indywidualny nr rachunku bankowego przypisanego do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku deklaracji składanej przez wspólnotę mieszkaniową/spółdzielnie bądź właściciela niebędącego wnioskodawcą termin płatności odnosi się do wpłat dokonywanych na jego rzecz.

2) zbierają odpady komunalne w sposób selektywny;

3) ujęte są w deklaracji i zamieszkują nieruchomość podaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na której są wytwarzane odpady.

Wniosek można złożyć w każdym czasie, jednak w przypadku świadczenia za dany kwartał nie później niż do końca drugiego miesiąca w danym kwartale, CHOKING tj. luty, maj, sierpień, listopad. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, świadczenie, obowiązywać będzie od następnego kwartału. Wniosek składany jest jednorazowo, aż do momentu zaistnienia zmiany osób objętych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany ilości osób objętych Kartą Dużej Rodziny.

W przypadku upływu terminu ważności Karty Dużej Rodziny, świadczenie, zostanie pomniejszone z urzędu o kwotę należną za wholesale NBA jerseys osobę, której Karta utraciła ważność, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym karta utraciła ważność.

Świadczenie na częściową refundację opłat za wodę ustalane jest w wysokości ekwiwalentu 50 % wydatków ponoszonych za wodę na osobę faktycznie zamieszkującą w gospodarstwie domowym posiadającą Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny jednak w wysokości nie wyższej niż koszty zużycia wody na osobę w ilości określonej na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym w budynku podłączonym do sieci kanalizacyjnej.

Podstawą wypłaty świadczenia będzie opłacona faktura VAT lub inny dokument potwierdzający wpłatę za pobór wody w okresie rozliczeniowym.

Rodziny ubiegające się o świadczenie, muszą regulować opłaty za zużycie wody za bieżący okres obrachunkowy do dnia terminu płatności. Nie dokonanie ww. opłaty w terminie spowoduje wygaśnięcie roszczenia o ubieganie się o świadczenie za dany okres obrachunkowy.

Podstawę przyznania świadczenia stanowi wniosek, do którego wholesale jerseys załącza się kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za pobór wody. Wniosek składany jest jednorazowo, aż do momentu zaistnienia zmiany osób zamieszkujących nieruchomość i objętych Kartą Dużej Rodziny.

W przypadku upływu terminu ważności Karty Dużej Rodziny, świadczenie, zostanie pomniejszone z urzędu o kwotę należną za osobę, której Karta utraciła ważność, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym karta utraciła ważność.

O Miliczu