Aktualności gminy Milicz

28 grudnia 2016

Dotacja na usuwanie azbestu

Burmistrz Gminy Milicz informuje, że w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu konkursowym naborem wniosków, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pt.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych prze WFOŚiGW. Część: 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest” istnieje możliwość ubiegania się o zwrot do 85% kosztów poniesionych na realizację zadania obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest!

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

•    złożenie kompletnego wniosku o dofinansowania wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Miliczu (wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny na stronie www.milicz.pl oraz w pokoju nr 15, 58)

•    określenie we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji;

•    realizacja zadania w okresie: wiosna/lato 2017 rok;

•    zapewnienie wkładu własnego wynoszącego min. 15% kosztów poniesionych na demontaż, zbieranie, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest;

•    wykonanie zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu przez firmę wskazaną przez Gminę Milicz, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

•  na własny koszt zakup i montaż nowego pokrycia dachowego (jeżeli dotyczy)

•    ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Milicz.

 Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, pokój nr 15 do 31 stycznia 2017 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (71) 38 04 317 oraz w pokoju nr 58 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

UWAGA!

Zadanie będzie realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminy Milicz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Anna Macherzyńska

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Miliczu

Tel. 713840004 wew. 317

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Aktualności, Środowisko