Aktualności gminy Milicz

18 stycznia 2018

Inwestycje w 2018 r.

Wykaz inwestycji gminy Milicz w 2018 r. z udziałem środków pozabudżetowych, własnych, z Inicjatywy Lokalnej oraz funduszu Sołeckiego.

INWESTYCJE Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM w 2018 r.

nazwa inwestycji

wartość zadania

Dofinansowanie zewnętrzne

Przebudowa Ośrodka Kultury w Miliczu 2.640.000 zł 1.769.000 zł
Termomodernizacja SP 1 i SP 2 w Miliczu, SP w Sułowie 4.300.000 zł 3.655.000 zł
Budowa małej obwodnicy rowerowej miasta – ul. Mostowa i Działkowa  

1.369.391 zł

 

394.000 zł

Ścieżka rowerowa Sułów – Gruszeczka – granica powiatu 800.000 zł 620.000 zł
Przebudowa dróg w miejscowości Wszewilki 3.550.000 zł 1.629.000 zł
Rozbudowa SP 2 w Miliczu o salę gimnastyczną 7.800.000 zł 5.324.000 zł
Budowa wraz z przebudową budynków socjalnych 4.264.000 zł 2.177.270 zł
Przebudowa drogi w m. Łąki i Sułów 2.250.000 zł 1.033.000 zł
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gądkowicach 3.700.000 zł 2.730.000 zł
Budowa PSZOK w Miliczu 620.000 zł 526.602 zł
Budowa obiektu rekreacyjnego w Sułowie 420.000 zł 267.006 zł
Budowa chodnika w Sułowie – ul. Żmigrodzka 614.800 zł 307.400 zł
Budowa parkingu przy ul. Krotoszyńskiej 543.500 zł 300.000 zł
Budowa parkingów przy Ośrodku Kultury oraz ul. Wojska Polskiego  

716.200 zł

 

300.000 zł

razem

33.587.891 zł 21.032.278 zł
INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
nazwa inwestycji wartość zadania
Droga w Świętoszynie – odcinek ok. 600 m 500.000 zł
ul. Spacerowa w Sułowie – odcinek ok. 520 m 500.000 zł
ul. Spółdzielcza w Miliczu – odcinek 85 m drogi, miejsca  postojowe, chodnik  

174.000 zł

ul. Polna w Czatkowicach – odcinek ok. 160 m 100.000 zł
Dokumentacja dla dróg w Duchowie i Bartnikach 45.000 zł
Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową 400.000 zł
Budowa/modernizacja oświetlenia drogowego 300.000 zł
Wodociągowanie na obszarach podlegających zabudowie 290.000 zł
Budowa budynku rekreacyjnego w Stawcu 220.000 zł
Budowa wiaty w Kolędzie 200.000 zł
Inwestycje z Inicjatywy Lokalnej 252.500 zł
Inwestycje z funduszów sołeckich 401.000 zł

razem

2.882.500 zł

 

 

Aktualności, Gminne inwestycje