Aktualności gminy Milicz

11 stycznia 2017

Pomiary czystości powietrza

Pomiar imisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wykonanych przez gminę Milicz w 2016 r. w trzech punktach miasta wykazał w sezonie grzewczym nieznaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 na milickim rynku, a na terenie zabudowy jednorodzinnej wynik pomiaru był równy poziomowi dopuszczalnemu. W okresie letnim nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10. Pomimo dobrych wyników pomiarów z badań jednoznacznie wynika, iż problem niskiej emisji jest widoczny zwłaszcza w sezonie grzewczym, co należy sobie uświadomić w obliczu zagrożenia smogowego.

Aktualności, Środowisko