Aktualności gminy Milicz

20 listopada 2018

Projekt pn. „Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”

Gmina Milicz realizuje projekt pn. „Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”

 

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna –  Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI – 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

Nr projektu: RPDS.07.01.01-02-0075/16

Ogólna wartość projektu: 475 395,38  zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 394 280,70 zł

 

 

 

Celem projektu pn.: „Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz” jest poprawa warunków kształcenia 682 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnej w pięciu szkołach podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Milicz poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych, matematycznych i przyrodniczych.

W ramach projektu powstaną następujące pracownie:

1.Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim – pracownia informatyczna, przyrodnicza, matematyczna

2.Szkoła Podstawowa w Czatkowicach – pracownia przyrodnicza, matematyczna

3.Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku – pracownia przyrodnicza, informatyczna

4.Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie – pracownia informatyczna, matematyczna, przyrodnicza

5.Szkoła Podstawowa w Dunkowej – pracownia informatyczna, przyrodnicza

6.Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie – pracownia informatyczna, chemiczna (obecnie Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie)

 

Zakres wyposażenia projektu pn. „Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz” obejmuje:

  • wyposażenie pracowni w narzędzia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
  • dostosowanie infrastruktury sieciowej w szkołach
  • pomoce dydaktyczne
  • wyposażenie meblowe
  • wyposażenie do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Założenia projektu uwzględniają wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w szczególności grupy uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy wymagają nowoczesnej bazy dydaktycznej dla rozwoju naukowego i osiągania lepszych wyników oraz grupy dzieci z niepełnosprawnościami, dla których zaplanowano specjalny sprzęt ułatwiający korzystanie z nowoczesnych pracowni.

Realizacja projektu zaspokoi potrzeby wynikające z wymogów współczesnej dydaktyki jak i oczekiwań przed nią stawianych. Bezpieczne i komfortowe warunki nauczania, a także dostęp do zróżnicowanych pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych.

 

fundusze_eu, RPO WD 2014-2020