Aktualności gminy Milicz

16 listopada 2018

Projekt pn. Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz

Gmina Milicz realizuje projekt pn. „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz”

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne – Działanie 2.1 E-usługi publiczne – Podziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne.
Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0031/16

Ogólna wartość projektu: 318 452,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 270 684,21 zł

Celem projektu pn.: „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz” jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej polegający na wdrożeniu gotowego systemu, wspierającego ewidencję i zarządzanie siecią wodociągową, kanalizacyjną, ewidencją dróg i obiektów mostowych, cmentarzem oraz targowiskiem na terenie Gminy Milicz.

Projekt pn: „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz” zakłada utworzenie, rozwijanie i integrację baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami, z efektów stworzonego systemu korzystać będą:

 • Gmina Milicz
 • PGK Dolina Baryczy Sp. z o.o
 • Zakład Usług Komunalnych w Miliczu
 • Mieszkańcy Gminy Milicz
 • Przedsiębiorcy i inwestorzy
 • Instytucje publiczne
 • Służby ratownicze i kryzysowe.

W ramach projektu została również przeprowadzona digitalizacja zasobów i treści publicznych będących w posiadaniu wskazanych podmiotów, służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu do danych w postaci cyfrowej tj.:

 • 210 km sieci wodociągowej wraz przyłączami
 • 185 km sieci kanalizacyjnej wraz przyłączami
 • opracowanie bazy danych dla 124 km dróg gminnych – fotorejestracja + georeferencyjna baza danych,
 • fotorejestracja wraz z opracowaniem georeferencyjnej bazy danych terenu cmentarza komunalnego,
 • opracowanie georeferencyjnej bazy danych planu targowiska.

Program jest dostępny dla każdego mieszkańca.

Portal udostępnia szeroki zakres informacji przestrzennych i opisowych, przeznaczonych dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z gminy Milicz. W systemie znajdują się cztery moduły: geoportal, zgłaszanie uwag i problemów, cmentarz komunalny. Na interaktywnych mapach znajdziemy między innymi przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jak również miejsca awarii oraz wyłączeń planowych. Każdy mieszkaniec czy przedsiębiorca planując drobne przedsięwzięcie budowalne np. budowę wiaty czy ogrodzenia,  przy pomocy wirtualnej mapy może zorientować się, w którym miejscu dokładnie je zlokalizować, aby pod nimi nie było instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pozwoli to w przyszłości uniknąć problemów, a w przypadku awarii, konieczności rozbierania obiektów. Mieszkańcy online mogą zgłaszać również awarie, po zalogowaniu się jako użytkownicy.

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z udostępnionego portalu informacji przestrzennej pod adresem:

http://geoportal.milicz.pl/

fundusze_eu, RPO WD 2014-2020