Masz pytania odnośnie działań rewitalizacyjnych w naszym mieście?

Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Miliczu pok. 53 oraz 61 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12.00-15.00. Możliwy jest również kontakt telefoniczny: tel. 71 38 04 309 lub mailowy: rewitalizacja@milicz.pl. Podstawowych informacji można również zasięgnąć w Punkcie Informacji Turystycznej ul. Rynek 21 w Miliczu. Koordynator projektu: Maja Jeż

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MILICZ NA LATA 2016-2023

Przedstawiamy zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXVIII/247/2017 dnia 28 marca 2017 roku. Nasz dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Rozwoju.  Dokument do pobrania: 28_03_2017_LPR Milicz

 

Podsumowanie programu informacyjno-konsultacyjnego

W załączniku przedstawiamy Państwu ciekawe podsumowanie naszego programu konsultacyjnego z mieszkańcami odnośnie przygotowanych koncepcji zagospodarowania podwórek. Teraz na ich podstawie przygotowujemy wniosek o dofinansowanie. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za aktywny za udział.

PODSUMOWANIE – wnioski mieszkańców

 

Kolejne spotkania z mieszkańcami w sprawie koncepcji zagospodarowania podwórek

Spotkania odbędą się tym razem w Chatce Puchatka o godz. 17.00. W czwartek omawiane będą podwórka przy ul. Wrocławskiej 3-9, Garncarskiej, Lwowskiej, natomiast w piątek zapraszamy osoby zamieszkujące przy ulicy Wałowej oraz Zamkowej, a także Rynek i Lwowską od strony ulicy Wałowej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną koncepcje, będące wynikiem przeprowadzonych wcześniej warsztatów oraz spacerów studyjnych. Serdecznie zapraszamy!

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH AKTUALIZOWANEGO „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MILICZ NA LATA 2016 -2023”

informacje tutaj oraz: http://bip.milicz.pl/Article/get/id,26662.html.

Projekt dokumentu do pobrania: projekt_LPR Milicz_22_03_2017

 

Zapraszamy na wspólne spacery studyjne po naszych podwórkach. Spotkajmy się już 4 marca od godz. 09.00!

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców ulic: Wałowej, Zamkowej, Garncarskiej i Wrocławskiej.

 

Przygotowania do kolejnej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonymi naborami na partnerów projektów rewitalizacyjnych przygotowujemy się do kolejnej aktualizacji. Zachęcamy do zgłaszania uwag, propozycji zmian naszego dokumentu: bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Miliczu, pok. 53 lub pok. 62.  poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁASZANIA UWAG i dostarczenia go do pok. Nr 15 (Punkt Obsługi Mieszkańca) w Urzędzie Miejskim w Miliczu ul. Trzebnicka 2 lub  elektronicznie poprzez wysyłanie uwag na adres rewitalizacja@milicz.pl. Na uwagi czekamy do 14 marca 2017 roku!

 

Gmina Milicz poszukuje partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu pn.Nowa przestrzeń społeczna – Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej 

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu pn. Nasze podwórka – poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni sąsiedzkich zlokalizowanych w ścisłym centrum Milicza 

 

Korekta Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz

Zachęcamy do zapoznania się z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Milicz zatwierdzonym przez Radę Miejską w Miliczu dn. 28.10.2016 r.

Lokalny Program Rewitalizacji można pobrać tutaj:  LPR Milicz_28_12_2016_

Uchwałą Nr XXXV/225/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia 2016 r., wprowadzone zostały zmiany w dokumencie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023 przyjętego  uchwałą nr XXXI/200/2016 z dnia 18 października 2016 r.. Zmiany dotyczą:

 • aktualizacji diagnozy,
 • weryfikacji w zakresie wskazanych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizowanych,
 • uzupełnienia informacji w poszczególnych rozdziałach,
 • sposobu ujęcia i ponownej weryfikacja zakresów projektów rewitalizacyjnych.

Korekta dokumentu ma na celu dostosowanie jego zapisów do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 –2020 oraz Wytycznych programowych  IZ  RPO  WD  dotyczących  zasad  przygotowania  lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie  finansowej 2014-2020.

 

Spotkanie dla wspólnot mieszkaniowych

W czwartek 27.10 o godz. 16.30 w sali kameralnej Ośrodka Kultury w Miliczu odbędzie się spotkanie dla wspólnot mieszkaniowych, które są zainteresowane pozyskaniem środków na remont części wspólnych budynków wielorodzinnych.

Do 30 listopada 2016 roku można składać wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wymaga jednak ze strony wspólnot:

 • posiadania opisu technicznego stanu istniejącego budynku oraz zakresu planowanego remontu,
 • posiadania szczegółowej wyceny,
 • wykazania zdolności finansowej do sfinansowania remontu ze środków własnych (np. kredyt) – dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie REFUNDACJI i może wynieść do 85% wartości remontu,
 • podjęcia stosownej uchwały.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną założenia ogłoszonego konkursu.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023 zatwierdzony

Szanowni Państwo,  w dniu 18 października odbyły się obrady XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Miliczu dot. podjęcia uchwały w spawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który można pobrać tutaj: LPR_Milicz_18_10_2016

Uchwała Rady Miejskiej: Uchwała Rady Miejskiej LPR

 

Lokalny Program Rewitalizacji coraz bliżej…

Drodzy mieszkańcy Milicza informujemy, że nasze konsultacje społeczne dot. opracowania projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023” dobiegają końca, a w dniu 18 października (wtorek) o godzinie 14 w Sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu odbędą się Obrady XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Miliczu dot. podjęcia uchwały w spawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023.

Przedłużone konsultacje projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023”

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023” zostały przedłużone do dn. 07.10.2015 r. Pozostałe zasady konsultacji pozostają bez zmian. Szczegóły poniżej.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023 tutaj: LPR Milicz 20_09_2019

Formularz zgłaszania uwag: formularz zgłaszania uwag do LPR

 

 

Konsultacje projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023”

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU

„LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MILICZ NA LATA

2016 -2023”

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023”.

Zgodnie z zarządzeniem nr 530/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023” określa się:

 1. Przedmiot i cel konsultacji: Wyłożenie do konsultacji projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Milicz na lata 2016-2023” w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z projektem dokumentu oraz możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonego dokumentu. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na efektywność realizacji programu i jakość realizowanych zadań publicznych.
 2. Termin konsultacji:

– termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:   21 września 2016 roku

– termin zakończenia  konsultacji na dzień:  27 września 2016 roku

 1. Zasięg terytorialny: obszar gminy Milicz
 2. Konsultacje odbędą się w następujących formach:

a) bezpośredniego zgłaszania uwag i opinii do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023, umieszczonego na stronie internetowej www.milicz.pl/rewitalizacja lub udostępnionego do wglądu w Urzędzie Miejskim w Miliczu, pok. 53 lub pok. 62, poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁASZANIA UWAG i dostarczenia go do pok. Nr 15 (Punkt Obsługi Mieszkańca) w Urzędzie Miejskim w Miliczu ul. Trzebnicka 2,

b) warsztaty projektowe, które odbędą się dn. 26.09.2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Miliczu, umożliwiające zdobycie i pogłębienie wiedzy w zakresie konsultowanego dokumentu  umożliwiające zgłaszanie uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023, umieszczonego na stronie internetowej www.milicz.pl/rewitalizacja lub udostępnionego do wglądu w Urzędzie Miejskim w Miliczu, pok. 53, podczas których możliwe będzie wypełnienie i dostarczenie FORMULARZA ZGŁASZANIA UWAG bezpośrednio,

c) Komunikacji na płaszczyźnie elektronicznej, umożliwiającej zgłaszanie uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023, umieszczonego na stronie internetowej www.milicz.pl/rewitalizacja lub udostępnionego do wglądu w Urzędzie Miejskim w Miliczu, pok. 53 poprzez wypełnienie załączonego FORMULARZA ZGŁASZANIA UWAG i wysłania go na adres rewitalizacja@milicz.pl

 1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Maja Jeż, Maja Trafankowska, Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich, Urząd Miejski w Miliczu.

O zasadności przyjęcia uwag dotyczących Programu ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który zostanie opublikowany na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Burmistrz

/-/ Piotr Lech

Dodatkowych  informacji  w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel. 071 38 40 004  wew. 309 lub 357 lub za pośrednictwem poczty email:rewitalizacja@milicz.pl lub m.jez@milicz.pl lub osobiście w pok. nr 53 lub 62 Urzędu Miejskiego w Miliczu ul. Trzebnicka 2.

Projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023 LPRMilicz 20092016

Formularz zgłaszania uwag do projektu LPR formularz zgłaszania uwag do LPR

„Niedziela z rewitalizacją” za nami

4 września br. na milickim Rynku w ramach projektu ,,Milicz Od Nowa – wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, miały miejsce konsultacje programu rewitalizacji w formule zabaw dla dzieci oraz punktu informacyjnego dla mieszkańców Milicza na temat działań rewitalizacyjnych. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych i konkurencjach sportowych, a dorośli mogli się napić kawy i herbaty. Podczas wydarzenia odbyło się również głosowanie na propozycje projektów rewitalizacyjnych, w którym zebraliśmy 156 wypełnionych kart. Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki:

 1. Rewitalizacja Rynku – nowe zagospodarowanie w zieleń, infrastrukturę dla mieszkańców i przedsiębiorców – 49 głosów.
 2. Kompleksowa przebudowa Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu Chatka Puchatka – nowe funkcje dla dzieci, młodzieży i seniorów – 54 głosy.
 3. Wałowa od Nowa” kompleksowa modernizacja ulicy Wałowej i przestrzeni sąsiedzkich wraz z nową organizacją ruchu – 15 głosów.
 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Karłów” jako centrum sportowo-rekreacyjne – kompleksowa modernizacja otwartego kąpieliska na Karłowie – 51 głosów.
 5. „Kolorowe kamienice” Rewitalizacja części milickiej starówki ul. Garncarska i Szewska – 34 głosy
 6. Klub Seniora na ul. Wojska Polskiego 3 – remont pomieszczeń wraz z zagospodarowaniem terenu – 7 głosów.
 7. „Strych z kulturą” – adaptacja strychu lub innej powierzchni na cele organizacji miejsca spotkań i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, szkoleniowych. Obiekt prowadzony będzie przez Ośrodek Kultury w Miliczu – 41 głosów.
 8. Przebudowa i budowa budynków socjalnych na ul. Krotoszyńskiej – 12 głosów.
 9. Modernizacja infrastruktury sportowej: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I stopnia w Miliczu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z niezbędną infrastruktura techniczną- 36 głosów.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i oddanie głosów!!

Spotkanie z mieszkańcami przygotował Urząd Miejski wspólnie ze Stowarzyszeniem OKay działającym przy Ośrodku Kultury. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział a poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z wydarzenia, film oraz wyniki głosowania mieszkańców na INWESTYCJĘ REWITALIZACYJNĄ.

 

IMG_9564  IMG_9554IMG_9598IMG_9532IMG_9580IMG_9621

 

 

Już w tę niedzielę zapraszamy na otwarte konsultacje przygotowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Rynek, 04.09.2016 r. godz. 15.00

 

wydarzenie poprawka

 

 

 

Czekamy na karty projektów do końca sierpnia! Już dziś zapraszamy na wydarzenie „Niedziela z rewitalizacją” 4 września o godz. 15.00 na milickim rynku, podczas którego zaprezentowane zostaną zgłoszone pomysły, do których będzie można zgłosić uwagi i podyskutować o rozwoju naszego miasta. Zapraszamy!!!!

 

rewitalizacja plakat piknik

Zatwierdzony obszar rewitalizacji

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiono zatwierdzone i ostateczne strefy w ramach obszaru rewitalizacji.  Zachęcamy do zapoznania się z nimi i do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych na karcie projektu udostępnionej poniżej.  Karty można dostarczać do końca sierpnia 2016 r.(przedłużony termin) do Urzędu Miejskiego w Miliczu (punkt obsługi mieszkańca), do Punktu Informacji Turystycznej w Miliczu (Rynek 35) lub elektronicznie na adres: rewitalizacja@milicz.pl

zakres Azakres bzakres c

UWAGA!!!! SPOTKANIE KONSULTACYJNE 26 LIPCA!!!

26 lipca (wtorek) o godz. 16.00 w Chatce Puchatka w Miliczu odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji, proponowanych obszarów rewitalizacji oraz działań rewitalizacyjnych. Poniżej udostępniono karty projektów poprzez które mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na działania rewitalizacyjne. Karty można dostarczać do 12 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Miliczu (punkt obsługi mieszkańca), do Punktu Informacji Turystycznej w Miliczu (Rynek 35) lub elektronicznie na adres: rewitalizacja@milicz.pl

Wszelkich informacji na temat organizowanych spotkań udziela Maja Jeż pod tel. 71 38 04 309, mailowo: m.jez@milicz.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Miliczu pok. 53.

 KARTA PROJEKTU DO POBRANIA karta projektu

 

KARTY PROJEKTÓW – DO CZEGO SŁUŻĄ?

Trwają prace nad opracowaniem  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016–2023.

Istotną częścią programu rewitalizacji jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłaszane są przez interesariuszy tego programu.

 • Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia, na wstępnie wskazanych obszarach do rewitalizacji. – np. miejsca, które wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która wymaga remontu, lub też powszechnego problemu społecznego do rozwiązania, itp. W razie potrzeby ta sama osoba może złożyć więcej niż jedną ankietę.
 • Zgłaszać można zarówno projekty dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym – pomysły na zagospodarowanie czy poprawę wizerunku przestrzeni, przeprowadzenie akcji sąsiedzkich, tworzenia klubów i innych inicjatyw służących aktywizacji.
 • Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.
 • Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne – począwszy od mieszkańców gminy poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości czy też lokalnych liderów.
 • Wszystkie zgłaszane projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.
 • Karty można dostarczać do 12 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Miliczu (punkt obsługi mieszkańca), do Punktu Informacji Turystycznej w Miliczu (Rynek 35) lub elektronicznie na adres: rewitalizacja@milicz.pl

 

UWAGA!!!! SPOTKANIE 21 LIPCA!!!

Spotkanie dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych w sprawie rewitalizacji

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs na działania rewitalizacyjne polegające na remontach, odnowie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Beneficjentami konkursu mogą być m.in. wspólnoty mieszkaniowe, których obiekty znajdują się na obszarze rewitalizacji. Zainteresowanych tym konkursem zapraszamy na spotkanie dn. 21 lipca 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu. W szczególności zachęcamy do uczestnictwa wspólnoty mieszkaniowe lub też zarządców obiektów znajdujących się na planowanym obszarze rewitalizacji w proponowanej strefie B (centrum miasta). Proponowany zasięg obszarów rewitalizacji został przedstawiony na stronie www.milicz.pl/rewitalizacja

Uwaga! Ogłoszony konkurs, który będzie omawiany dotyczy wyłącznie części  wspólnych budynków –co do zasady za części wspólne uznaje się: ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, strychy, korytarze, kominy, pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych, instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, czy elektryczne, ściany nośne, windy.

Wszelkie pytania odnośnie spotkania prosimy kierować na maila: m.jez@milicz.pl lub pod tel. 71 38 04 309. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

PROPONOWANE OBSZARY REWITALIZACJI:

Na podstawie analizy dostępnych danych ilościowych i jakościowych zaproponowane zostały obszary, które zostaną ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Milicz jako strefy rewitalizacji, na których będą realizowane działania rewitalizacyjne. Dyskusja nad zasięgiem obszarów nie jest tematem zamkniętym, zachęcamy do zgłaszania uwag mailowo: rewitalizacja@milicz.pl lub m.jez@milicz pl lub m.trafankowska@milicz.pl, lub telefonicznie: 071 38 40 004 wew. 309 (M.Jeż) lub wew. 357 (M.Trafankowska)

Zasięg nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony jednak części centralne stef A, B i C pozostaną niezmienne.

Aktualizacja proponowanych obszarów rewitalizacji z dn. 20.07.2016:

Obszar A:MILICZ karta A 15072016

Obszar B:MILICZ karta B 15072016

Obszar C:MILICZ karta C 15072016

 

 

 

Kolejnym etapem, po ostatecznym wyznaczeniu obszarów rewitalizacji, mieszkańcy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, instytucje będą mogły zgłaszać swoje pomysły na działania rewitalizacyjne, które poprawią sytuację mieszkańców i zniwelują zidentyfikowane zjawiska kryzysowe.

 

ZAPROSZENIE_DO_ZG_ASZANIA_PROJEKT_W_d

Formularz karty projektu do pobrania:

PRROJEKTU05072016

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami, które omawiano podczas spotkań konsultacyjnych:

Prezentacja z I spotkania konsultacyjnego z dn. 06.06.2016 r.:

LPR MILICZ warsztat I 06062016

Prezentacja z II spotkania konsultacyjnego z dn. 23.06.2016 r.:

warsztatII

Prezentacja z III spotkania konsultacyjnego z dn. 05.07.2016 r.:

LPR MILICZ warsztat III_05 07 2016 [Tylko do odczytu]

 

 

13509067_214139465647640_2711009167636812849_n

 

Kilka słów o projekcie  „Milicz odNowa – wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Gmina Milicz jako jeden z nielicznych samorządów z całej Polski pozyskała środki na przygotowanie programu rewitalizacji oraz wdrożenie pilotażowych rozwiązań wskazanych w programie. Milicz otrzymał dotację w kwocie 575 400 zł w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju. Do konkursu stanęło 240 miast z całej Polski, z których tylko 57 dostało się do II etapu w tym Milicz. II etap polegał na uczestnictwie w warsztatach, konsultacjach i wsparciu technicznym dla miast zdeterminowanych do przeprowadzenia rewitalizacji w nowym ujęciu. Z 57 miast wyłoniono finałowe 20, które otrzymają środki na stworzenie kompleksowych planów rewitalizacji. Wniosek Milicza został wysoko oceniony, znajduje się na 5 miejscu listy rankingowej. Na uwagę zasługuje fakt, iż znajdujemy się w gronie zwycięzców takich jak Warszawa, Wrocław, Szczecin, Rybnik, Chorzów czy Słupsk, deklasując tym samym Kraków, Bydgoszcz, Gorzów czy Ostrów Wielkopolski. Jest to duży sukces, tym bardziej, iż w większości miast nad rewitalizacją pracują wieloosobowe zespoły powołane tylko do działań związanych z tym obszarem.

Pozyskane środki pomogą Gminie odpowiednio przygotować się do działań rewitalizacyjnych i absorpcji środków zewnętrznych. Nie są to jeszcze pieniądze na działania inwestycyjne, ale na profesjonalne przygotowanie programu rewitalizacji, co powinno zapewnić możliwość sięgnięcia po unijne dotacje, w szczególności z Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju służyć ma przede wszystkim promowaniu nowej idei rewitalizacji, która do tej pory była błędnie kojarzona z remontem drogi, elewacji czy podwórka.

Co to jest REWITALIZACJA?

Nowa ustawa o rewitalizacji wskazuje, iż konieczne jest powiązanie działań prospołecznych z inwestycyjnymi, żeby można było mówić o odbudowie funkcji danego obszaru.
Obszar zdegradowany cechują w szczególności:

 • wysokie bezrobocie,
 • ubóstwo,
 • przestępczość,
 • problemy edukacyjne,
 • niski kapitał społeczny,
 • niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym.

Rewitalizacja jest narzędziem naprawczym obszaru zdegradowanego w co najmniej jednej ze sfer:

1)gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),

2)środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska),

3)przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości),

4)technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych).

Jaki jest plan działania?

 1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023.

Jest to ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Zależy nam aby dokument ten diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych, jak i innych środków publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.

Lokalny Program Rewitalizacji zawiera m.in.:

 • diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych,
 • wskazane obszary zdegradowane,
 • obszary rewitalizacji, które objęte zostanie wsparciem,
 • wizję wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) wraz z określeniem celów rewitalizacji,
 • całościowe kierunki działań w zakresie objętym diagnozą, umożliwiające osiągnięcie celów rewitalizacji,
 • wykaz dopełniających się wzajemnie najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji.
 1. Opracowany i zatwierdzony przez Radę Miejską Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023, zawierać będzie katalog zadań, które następnie będziemy realizować. Wszystkie zainteresowane podmioty: samorządy i ich jednostki, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, mieszkańcy podejmą działania na rzecz realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zarówno społecznych, jak i inwestycyjnych.
 • Przygotowanie konkretnych koncepcji rozwiązywania problemów społecznych: bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu przedsiębiorczości.
 • Przeprowadzony zostanie konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenu wskazanego do rewitalizacji.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycyjnych działań rewitalizacyjnych.
 • Współpraca z mieszkańcami w przeprowadzeniu drobnych działań rewitalizacyjnych dotyczących w szczególności integracji mieszkańców czy uporządkowania i urządzenia przestrzeni sąsiedzkich.
 • Aplikowanie o dotacje unijne, w szczególności z Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wszystkie działania mają na celu szeroko pojęty rozwój Gminy Milicz, jako samorządu dbającego o swoich mieszkańców w każdej sferze i będą uzupełniane działaniami prospołecznymi, które są równie ważne jak działania infrastrukturalne. Takie podejście warunkuje pełny rozwój społeczności, a nie tylko podniesienie jakości ich życia. Jest to zgodne z nowym, szerokim pojęciem rewitalizacji odnoszącej się do sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej. Gmina Milicz zamierza stworzyć i zrealizować program rewitalizacji adekwatny do istniejących potrzeb i potencjałów naszej Gminy, dzięki czemu stanie się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla swoich mieszkańców, bardziej atrakcyjnym dla turystów, otwartym dla wszystkich.