Milicki Becik

W związku z realizacją przez Gminę Milicz działań wspierających rodziny wielodzietne w lipcu 2015 r. została wprowadzona gminna jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Milicz tzw. “Milicki Becik”

Milicki Becik przysługuje w wysokości 1.000 zł., matce lub ojcu na trzecie i kolejne urodzone w rodzinie, żywe dziecko oraz opiekunowi prawnemu dziecka przysposobionego o ile przysposobione dziecko jest trzecim lub kolejnym dzieckiem w rodzinie

Przysługuje osobie stale zamieszkującej na terenie gminy Milicz przez okres, co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, posiadającej Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Burmistrza Gminy Milicz.

Milicki Becik przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Wniosek składa się nie później niż 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub przysposobienia dziecka.

Wniosek złożony po terminie zostawia się bez rozpatrzenia