Aktualności gminy Milicz

20 lipca 2016

Zgłoś swój pomysł

Zapraszamy do wypełnienia kart projektów dla proponowanych działań rewitalizacyjnych.

Karty projektów można pobrać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Miliczu, w Informacji Turystycznej na milickim rynku, na stronie internetowej milicz.pl/rewitalizacja lub tutaj: karta projektu.

 

KARTY PROJEKTU – DO CZEGO SŁUŻĄ?

Trwają prace nad opracowaniem  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016–2023.

Istotną częścią programu rewitalizacji jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłaszane są przez interesariuszy tego programu.

  • Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia, na wstępnie wskazanych obszarach do rewitalizacji. – np. miejsca, które wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która wymaga remontu, lub też powszechnego problemu społecznego do rozwiązania, itp. W razie potrzeby ta sama osoba może złożyć więcej niż jedną ankietę.
  • Zgłaszać można zarówno projekty dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym – pomysły na zagospodarowanie czy poprawę wizerunku przestrzeni, przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp.
  • Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.
  • Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne – począwszy od mieszkańców gminy poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości czy też lokalnych liderów.
  • Wszystkie zgłaszane projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.
  • Karty można dostarczać do 12 sierpnia 2016 r. do Urzędu Miejskiego w Miliczu (punkt obsługi mieszkańca), do Punktu Informacji Turystycznej w Miliczu (Rynek 35) lub elektronicznie na adres: rewitalizacja@milicz.pl
Aktualności, Rewitalizacja