Mechanizm „złotówka za złotówkę”

Do grudnia 2015 roku przekroczenie kryterium dochodowego nawet o złotówkę oznaczało, że rodzina automatycznie traciła świadczenia. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę.”

Dzięki tym przepisom przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych, nie oznacza automatycznej utraty tych świadczeń.

Mechanizm  „złotówka za złotówkę” oznacza, że zasiłek rodzinny wraz z dodatkami jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. Jednocześnie kwota zasiłku rodzinnego jest pomniejszana o kwotę przekroczenia tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 1 zł, to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę przekroczenia, czyli 1 zł. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń wynosi 20 zł, czyli w przypadku gdy wnioskodawca jest uprawniony do kwoty zasiłku 100 zł, a przekroczył o 80 zł, różnica w wysokości 20 zł zostanie wypłacona. 

Stosowanie tego mechanizmu w praktyce jest skomplikowane i czasochłonne.  Przeliczenie dochodu niezbędne jest przy każdej zmianie sytuacji dochodowej i rodzinnej danej rodziny, z koniecznością przeliczania na nowo dochodów rodziny, ustalania na nowo wysokości przysługujących świadczeń i wielokrotnych zmian decyzji w trakcie okresu zasiłkowego.

Co obejmuje zasada „złotówka za złotówkę”?

Mechanizm  „złotówka za złotówkę” obejmie zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia się dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasada ta nie dotyczy  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – becikowe (kryterium 1922 zł na osobę w rodzinie) oraz  specjalnego zasiłku opiekuńczego (kryterium  764 zł na osobę w rodzinie).

 

Przykłady dotyczące ustalania prawa do zasiłku rodzinnego z zastosowaniem mechanizmu “złotówka za złotówkę”

 

Przykład 1

Rodzina 3 – osobowa z jednym dzieckiem ubiega się o następujące świadczenia rodzinne: 1 zasiłek rodzinny na dziecko w wieku między 5 a 18 rokiem życia, (118 zł na dziecko), 1 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo na dziecko).

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich przysługujących tej rodzinie świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi w tym przypadku:

(118×10/10)+(100/12)=118zł+8,33zł = 126,33zł  Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń, to 674 zł na osobę w rodzinie. Łączny dochód całej rodziny 3-osobowej, nie może więc przekroczyć 2022 zł (3 osoby x 674zł).

Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 685 zł. Łączny dochód całej rodziny w tym przypadku wynosi więc 2055 zł miesięcznie (3 osoby x 685 zł).

Kryterium dochodowe dla całej rodziny zostało zatem przekroczone o 33 zł
 (2055 zł – 2022 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, świadczenia będą więc wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych o które ubiega się ta rodzina, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” (126,33 zł),
a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (33 zł), czyli w wysokości 93,33 zł miesięcznie (126,33 zł – 33 zł).

Kwoty wyrażone w niepełnych złotych (z groszami) nie są zaokrąglane i są wyrażane do drugiego miejsca po przecinku (np.  100zł/12 = 8,33zł).

 

Przykład 2

Rodzina z trójką dzieci ubiega się o następujące świadczenia rodzinne: 2 zasiłki rodzinne na dzieci do ukończenia 5 roku życia, 1 zasiłek rodzinny na dziecko między 5 a 18 rokiem życia, 1 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 1 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich przysługujących tej rodzinie świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi w tym przypadku:

(2x89x10/10)+(118×10/10)+(400×10/10)+(90×10/10)+(100/12)=178zł+118zł+400zł+90zł+8,33zł  = 794,33zł. Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń, to 674 zł na osobę w rodzinie. Łączny dochód całej rodziny 5-cio osobowej, nie może więc przekroczyć 3370 zł (5 osób x 674zł).

Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 700 zł. Łączny dochód całej rodziny w tym przypadku wynosi więc 3500 zł miesięcznie (5 osóbx700 zł).

Kryterium dochodowe dla całej rodziny zostało zatem przekroczone o 130 zł (3500 zł – 3370 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, świadczenia będą więc wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych o które ubiega się ta rodzina, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” (794,33 zł),
a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (130 zł), czyli w wysokości 664,33 zł miesięcznie (794,33 zł – 130 zł)

Kwoty wyrażone w niepełnych złotych (z groszami) nie są zaokrąglane i  są wyrażane do drugiego miejsca po przecinku (np. 100zł/12=8,33zł).

 

Przykład 3

Rodzina z trójką dzieci ubiega się o następujące świadczenia rodzinne: 3 zasiłki rodzinne -na dzieci miedzy 5 a 18 rokiem życia, 3 jednorazowe dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi w tym przypadku:

(3x118x10/10) + (100/12) +  (100/12) + (100/12) + (90×10/10) = 354 zł + 24,99 zł+90 zł= 468.99 zł. Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń wynosi 674 zł  na osobę w rodzinie. Łączny dochód całej rodziny 5-cio osobowej, nie może więc przekroczyć 3370 zł (5 osób x 674zł).

Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 680 zł. Łączny dochód całej rodziny w tym przypadku wynosi więc 3400 zł miesięcznie (5 osób x 680 zł).

Kryterium dochodowe w dla całej rodziny zostało zatem przekroczone o 30 zł (3400 zł – 3370 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, świadczenia będą więc wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych o które ubiega się ta rodzina, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” (468,99 zł), a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (30 zł),czyli w wysokości 439 zł miesięcznie (468,99 zł – 30 zł).

 

Przykład 4

Matka samotnie wychowująca niepełnosprawne dziecko ubiega się o następujące świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny na dziecko poniżej 5 roku życia, jeden dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, jeden dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka.

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich przysługujących tej rodzinie świadczeń, o które ubiega się ta rodzina), wynosi w tym przypadku:

(89×10/10) + (80×10/10) + (265×10/10) [3] = 89 zł+80zł+265zł= 434 zł. Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym,  to  764 zł na osobę w rodzinie. Łączny dochód całej rodziny 2 osobowej, nie może więc przekroczyć 1528 zł (2 osoby x 764zł). Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 790 zł. Łączny dochód całej rodziny w tym przypadku wynosi więc 1580 zł miesięcznie (2 osoby x  790 zł).

Kryterium dochodowe dla całej rodziny zostało zatem przekroczone o 52 zł (1580 zł – 1528 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, świadczenia będą więc wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych o które ubiega się ta rodzina, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” (434 zł), a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (52 zł), czyli w wysokości 382 zł miesięcznie (434 zł – 52 zł).

 

Przykład 5

Rodzina z trójką dzieci ubiega się  o następujące świadczenia rodzinne: 3 zasiłki rodzinne (dzieci w wieku: 2, 3 i 4 lat – starsze dziecko w marcu 2016 r. kończy 5 lat co oznacza przejście dziecka w kwietniu 2016 r. do kolejnej grupy wiekowej), jeden dodatek
z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

 Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich przysługujących tej rodzinie świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi w tym przypadku:

 1. W okresie od stycznia do marca 2016 r. :(3x89x3/3) + (1x90x3/3) = 267 zł + 90 zł = 357 zł. Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od stycznia do marca 2016 r.
 2. W okresie od kwietnia do października  2016 r. (czyli po przejściu najstarszego dziecka do kolejnej grupy wiekowej): (2x89x7/7) + (1x118x7/7) + (1x90x7/7) = 386 zł Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od kwietnia do października 2016 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń to 674 zł na osobę w rodzinie. Dochód w rodzinie 5 -osobowej nie może więc przekroczyć 3370 zł (5 x 674 zł).

Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 715 zł. Dochód rodziny w tym przypadku wynosi więc 3575 zł miesięcznie (715 zł x 5 osób).

Kryterium dochodowe w tej rodzinie zostało zatem przekroczone o 205 zł (3575 zł – 3370 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia będą zatem wypłacone w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych,  tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (205 zł) czyli:  

 1. W okresie od stycznia 2016 r.  do marca 2016 r.: 357 zł – 205 zł = 152 zł miesięcznie.
 2. W okresie od kwietnia 2016 r. do października 2016 r.:  386 zł – 205 zł = 181 zł miesięcznie.

 

Przykład 6

Matka wychowująca jedno dziecko ubiega się w marcu 2016 r. o następujące świadczenia rodzinne: 1 zasiłek rodzinny, (89 zł na dziecko do ukończenia 5 lat), 1 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł na dziecko). „Dodatek wychowawczy” w związku z likwidacją zakładu pracy, przysługuje tej osobie tylko w okresie od 1 marca 2016 r.  do 12 kwietnia 2016 r.

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich przysługujących tej rodzinie świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi

w tym przypadku:

 1. W marcu 2016 r.: (89×1/1)+(400×1/1) = 89 zł + 400 zł= 489 zł.  Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od marca 2016 r.
 2. W kwietniu 2016 r.: (89×1/1)+(160×1/1)[4] = 89 zł + 160 zł= 249 zł.  Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie kwietniu 2016 r..
 3. W okresie od maja 2016 r. do października 2016 r.: (89×6/6) = 89 zł Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od maja 2016 r. do października 2016 r.

Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 700 zł. Łączny dochód rodziny w tym przypadku wynosi więc 1400 zł miesięcznie (2 osoby x 700 zł).

Kryterium dochodowe dotyczące łącznego dochodu w tej rodzinie, zostało zatem przekroczone o 52 zł (1400 zł – 1348 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia będą zatem wypłacone w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (52 zł) czyli :

 1. W marcu 2016 r.: 489 zł – 52 zł = 437 zł miesięcznie.
 2. W  kwietniu 2016 r.: 249 zł – 52 zł = 197 zł miesięcznie.
 3. W okresie od maja 2016 r. do października 2016 r.: 89 zł – 52 zł = 37 zł miesięcznie.

Przykład 7

Rodzina 4 – osobowa z dwójką dzieci ubiega się  w styczniu 2016 r. o następujące świadczenia rodzinne: 2 zasiłki rodzinne na dzieci do ukończenia 5 roku życia (89 zł na dziecko) 1 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł na dziecko). „Dodatek wychowawczy” przysługuje matce dziecka w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 czerwca 2016 r. (od 16 czerwca zakończenie urlopu wychowawczego i powrót do pracy).

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich przysługujących tej rodzinie świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi
w tym przypadku:

 • W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 maja  2016 r.: (2x89x5/5)+(400×5/5) = 178 zł + 400zł= 578 zł.  Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od stycznia 2016 r. do maja 2016 r.
 • W czerwcu 2016 r.: (2x89x1/1)+(200×1/1)[5] = 178 zł + 200 zł= 378 zł.  Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w czerwcu 2016r.
 • W okresie od lipca 2016 r. do października 2016 r.: (2x89x4/4) = 178 zł. Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od lipca 2016 r. do października 2016 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń, to 674 zł na osobę w rodzinie. Łączny dochód całej rodziny 4-osobowej, nie może więc przekroczyć 2696 zł (4 osoby x 674zł).

Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 690 zł. Łączny dochód rodziny w tym przypadku wynosi więc 2760 zł miesięcznie (4 osoby x 690 zł).

Kryterium dochodowe dotyczące łącznego dochodu w tej rodzinie, zostało zatem przekroczone o 64 zł (2760 zł – 2676 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia będą zatem wypłacone w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami”, a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe czyli:

 1. W okresie od stycznia do maja 2016 r.: 578 zł – 64 zł = 514 zł miesięcznie.
 2. W czerwcu 2016 r.: 378 zł – 64 zł = 314 zł miesięcznie.
 3. W okresie od lipca 2016 r. do października 2016 r.: 178 zł – 64 zł = 114 zł miesięcznie.

Ponadto, w związku z zakończeniem przez matkę dziecka urlopu wychowawczego i jej powrotem do pracy od 16 czerwca, w rodzinie nastąpiło w czerwcu uzyskanie dochodu.[6]Okoliczność ta powoduje konieczność ponownego ustalenia dochodu rodziny z zastosowaniem przepisów o uzyskaniu dochodu i tym samym konieczność ponownego ustalenia prawa do świadczeń z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę”.

Skutkuje to doliczeniem do dochodu rodziny dochodu uzyskanego za miesiąc lipiec (czyli miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu).

W związku z powyższym, po stronie organu istnieje obowiązek ponownego ustalenia prawa do świadczeń z uwzględnieniem dochodu uzyskanego. Kwota dochodu uzyskanego za miesiąc lipiec wyniosła: 1300 zł miesięcznie.

Dochód rodziny zwiększył się zatem o 1300 zł miesięcznie i wynosi od sierpnia już 4060 zł. (2760 + 1300 zł).

Tym samym od sierpnia zwiększeniu uległa również kwota przekroczenia kryterium dochodowego, która po uwzględnieniu dochodu uzyskanego wynosi: 4060 zł – 2696 zł = 1364 zł.

Różnica pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami”, a wysokością dochodu przekraczającego kryterium wynosi od 1 sierpnia:

178 zł  – 1364 zł =  – 1186 zł, a więc przekroczenie dochodu rodziny jest wyższe niż „łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami”, co oznacza, że od 1 sierpnia nie może zostać zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”.

W związku z tym, świadczenia tej rodzinie nie przysługują od 1 sierpnia 2016 r.[8]

Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę (czyli 400/30 dni=13,33 zł; 13,33 zł x15 dni=199,99 zł – po zaokrągleniu 200 zł).

 

Przykład 8

Rodzina 2 – matka z jednym dzieckiem  ubiega się  w styczniu 2016 r. o następujące świadczenia rodzinne: 1 zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia (89 zł na dziecko) 1 dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka (185 zł na dziecko).

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich przysługujących tej rodzinie świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi w tym przypadku:

W okresie od  stycznia 2016 r. do października  2016 r.: (89×10/10)+(185×10/10) = 89 zł + 185 zł = 274 zł.  Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od stycznia 2016 r. do października 2016 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń, to 674 zł na osobę w rodzinie. Łączny dochód całej rodziny 2-osobowej, nie może więc przekroczyć 1348 zł (2 osoby x 674zł).

Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 700 zł. Łączny dochód rodziny w tym przypadku wynosi więc 1400 zł miesięcznie (2 osoby x 700 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia będą zatem wypłacone w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” (274 zł), a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (52 zł) czyli w wysokości 222 zł miesięcznie (274 zł – 52 zł).

W kwietniu 2016 r. uprawomocnia się orzeczenie sądu ustalające ojcostwo dziecka. Matka pobierająca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka zgłasza ten fakt w organie wypłacającym świadczenia rodzinne dopiero w lipcu. W związku  z tym dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka pobrany za okres maj 2016 r.
– czerwiec 2016 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym.

Po stronie organu wystąpiła konieczność:

1. Ponownego przeliczenia wysokości przysługujących świadczeń – w okresie od maja 2016 r. do października 2016 r. (89×6/6)= 89 zł. Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od maja  2016 r. do października 2016 r.

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” po ponownym przeliczeniu  świadczenia będą zatem wypłacone w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami”,
a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe czyli 37 zł w okresie od maja 2016 r. do października 2016 r. (89 zł – 52 zł)

2. Ustalenia wysokości nienależnie pobranych świadczeń.

Rodzaj nienależnie pobranego świadczenia: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka.

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami przysługująca od maja 2016 r.: 89 zł

Kwota należnych świadczeń od maja 2016 r.: 89 zł  –  52 zł =  37 zł

Ustalenie wysokości nienależnie pobranych świadczeń za okres maj 2016 r. – czerwiec 2016 r.: 222 zł (kwota wypłacona) – 37 zl (kwota, która powinna być wypłacona) = 185 zł (kwota nienależnie pobrana) x 2 miesiące = 370 zł.

 

Przykład 9

Rodzina 4 – osobowa z dwójką dzieci ubiega się  w styczniu 2016 r. o następujące świadczenia rodzinne: 2 zasiłki rodzinne na dzieci między 5 a 18  rokiem życia (118 zł miesięcznie na dziecko) 1 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko powyżej 5 roku życia, (100 zł miesięcznie na dziecko), 2 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo na dziecko).

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich przysługujących tej rodzinie świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi
w tym przypadku:

W okresie od  stycznia 2016 r. do października  2016 r.: (2x118x10/10)+(100×10/10) + (2×100/12) = 236 zł + 100zł + 16,66 zł= 352,66 zł.  Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od stycznia 2016 r. do października 2016 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym,  to  764 zł na osobę w rodzinie. Łączny dochód całej rodziny 4 osobowej, nie może więc przekroczyć 3056 zł (4 osoby x 764 zł). Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 850 zł. Łączny dochód całej rodziny w tym przypadku wynosi więc 3400 zł miesięcznie (4 osoby x  850 zł).

Kryterium dochodowe dla całej rodziny zostało zatem przekroczone o 344 zł (3400 zł –
3056 zł).

Różnica pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych o które ubiega się ta rodzina, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” (352,66 zł), a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (344 zł), wynosi: 8,66 zł.

W związku z tym zasiłek rodzinny i wnioskowane dodatki nie przysługują.

 

Przykład 10

Rodzina 4 – osobowa z dwójką dzieci ubiega się  w styczniu 2016 r. o następujące świadczenia rodzinne: 2 zasiłki rodzinne na dzieci między 5 a 18  rokiem życia (118 zł miesięcznie na dziecko) 2 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo na dziecko), 1 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole  poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (63 zł miesięcznie na dziecko).

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich przysługujących tej rodzinie świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi
w tym przypadku:

 1. W okresie od  stycznia 2016 r. do czerwca  2016 r.: (2x118x10/10) + (2×100/12) +(63×8/12)[10]= 236 zł + 16,66 zł + 42 zł = 294,66 zł.  Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od stycznia 2016 r. do czerwca 2016 r.
 2. W okresie od  lipca 2016 r. do sierpnia  2016 r.: (2x118x10/10) + (2×100/12)  = 236 zł + 16,66 zł = 252,66 zł.  Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od lipca 2016 r. do sierpnia 2016 r.
 3. W okresie od  września  2016 r. do października 2016 r.: (2x118x10/10) + (2×100/12) +(63×8/12) = 236 zł + 16,66 zł + 42 zł = 294,66 zł.  Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego w okresie od września 2016 r. do października  2016 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń, to 674 zł na osobę w rodzinie. Łączny dochód całej rodziny 4 osobowej, nie może więc przekroczyć 2696 zł (4 osoby x 674 zł). Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 692 zł. Łączny dochód całej rodziny w tym przypadku wynosi więc 2768 zł miesięcznie (4 osoby x  692 zł).

Kryterium dochodowe dla całej rodziny zostało zatem przekroczone o 72 zł (2768 zł – 2696 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, świadczenia będą więc wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych o które ubiega się ta rodzina, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” (294,66 zł),
a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (72 zł), czyli w wysokości 222,66 zł miesięcznie (294,66 zł – 72 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia będą zatem wypłacone w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami”, a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe czyli:

 1. W okresie od stycznia 2016 r. do czerwca  2016 r.:  294,66 zł – 72 zł = 222,66 zł miesięcznie.
 2. W okresie od lipca 2016 r. do sierpnia 2016 r.: 252,66 zł – 72 zł =180,66[11] zł miesięcznie.
 3. W okresie od września 2016 r. do października 2016 r.: 294,66 zł – 72 zł = 222,66 zł miesięcznie.

 

Przykład 11

W styczniu 2016 r., tj. po wejściu w życie ustawy regulującej mechanizm „złotówka za złotówkę”, rodzina 5 – osobowa z trojgiem dzieci dzieckiem ubiega się o następujące świadczenia rodzinne: 3  zasiłki  rodzinne na dzieci w wieku między 5 a 18 rokiem życia, (118 zł na dziecko), 1 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (90 zł na dziecko). Dodatkowo w gminie, w której mieszka rodzina na mocy art. 15a ustawy o świadczeniach rodzinnych rada gminy podjęła uchwałę o podwyższeniu dodatku z  tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej o 30 zł  do kwoty 120 zł.

Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich przysługujących tej rodzinie świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi w tym przypadku:

(3x118x10/10)+(12 x10/10)=354zł+120= 474 zł Jest to jednocześnie maksymalna dopuszczalna kwota przekroczenia kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń, to 674 zł na osobę w rodzinie. Łączny dochód całej rodziny 3-osobowej, nie może więc przekroczyć kwoty 3370 zł (5 osób x 674 zł).

Dochód tej rodziny na osobę w rodzinie wynosi 685 zł. Łączny dochód całej rodziny w tym przypadku wynosi więc 3425 zł miesięcznie (5 osób x 685 zł).

Kryterium dochodowe dla całej rodziny zostało zatem przekroczone o 55 zł (3425 zł – 3370 zł).

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, świadczenia będą więc wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, o które ubiega się ta rodzina, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” (474 zł),
a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (55 zł), czyli w wysokości
419 zł miesięcznie (474 zł – 55 zł).

 

Skip to content