Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawowe informacje

 1. Pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Wszczęcie procedury postępowania administracyjnego odbywa się na wniosek pracodawcy (druk do pobrania ).
 2. Wysokość dofinansowania zależy od długości trwania nauki i zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku wynosi:
  • w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
  • w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł (dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę od września 2019 roku).
 3. Wniosek należy złożyć listownie lub osobiście w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 4. W art. 122 ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Pomoc de minimis oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

Kogo dotyczy

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy.

Wymagane dokumenty:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wzór Oświadczenia – pomoc publiczna – przedsiębiorca, rolnik, rybak 16.05.2021

Oświadczenie dotyczące poniesionych kosztów.

Zaświadczenie o pomocy de minimis

Oświadczenie składane przez rolnika

Oświadczenie dot. rzemiosla

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwolania decyzji

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia mlodocianych pracowników.

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

Czas realizacji

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skip to content