Formy ochrony przyrody

  1. Ochrona przyrody

Ochronie prawnej na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody w granicach gminy podlegają:

  • park krajobrazowy;
  • obszary NATURA 2000 ;
  • tereny i obiekty objęte indywidualnymi formami ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody i pomniki przyrody ożywionej;
  • gatunki roślin i zwierząt rzadko występujących, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz ich siedliska i ostoje;

Na obszarze gminy Milicz ustanowiono; 1 park krajobrazowy, 2 rezerwaty przyrody, 2 obszary Natura 2000, 37 użytków ekologicznych i 12 pomników przyrody.

1.1. Park krajobrazowy

Park krajobrazowy „Dolina Baryczy”.  W skład parku wchodzi około 90% powierzchni gminy. Jest to największy park krajobrazowy w Polsce – o powierzchni 87040 ha. Został on utworzony w celu zachowania cennej przyrody doliny rzeki Baryczy wraz z łąkami, starorzeczami i terenami podmokłymi oraz stawów i innych zbiorników wodnych, będących siedliskami chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt (70 tys. ha w woj. Dolnośląskim i 17 tys. ha w woj. Wielkopolskim), w tym na terenie gminy Milicz ponad 39 tys. ha.

W granicach Parku występują 42 gatunki roślin chronionych, w tym 28 objętych ochroną ścisłą oraz 34 gatunki ryb, 13 gatunków płazów: 5 gatunków gadów 56 gatunków ssaków (w tym podlegających ochronie 29 gatunków), a przede wszystkim aż 277 gatunków ptaków, w tym 169 lęgowych, z których większość cennych gatunków gniazduje w rezerwacie ornitologicznym “Stawy Milickie”.

 

1.2. Obszary NATURA 2000.

W sieci NATURA 2000 ochroną objęto najistotniejsze tereny dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony naturalnych wartości całej Europy. Podstawowym celem sieci obszarów NATURA 2000 jest ochrona bioróżnorodności biologicznej oraz powstrzymanie wymierania gatunków i roślin na obszarze Unii Europejskiej.

Na terenie gminy Milicz znajdują się dwa obszary NATURA 2000:

„Dolina Baryczy” Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000  PLB 020001 zwany ostoją ptasią jest jednym z najcenniejszych w Polsce obszarów europejskiej sieci Natura 2000. Występuje 5 dużych i 5 małych kompleksów stawów rybnych (w sumie 130 stawów) wraz z otaczającymi łąkami, gruntami ornymi, mokradłami i lasami. Występuje tu aż 13 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (kumak nizinny, traszka grzebieniasta, piskorz, kiełb białopłetwy, koza złotawa, koza, różanka, minóg strumieniowy, nocek duży, mopek, kozioróg dębosz, przeplatka aurinia), oraz dziesięć typów siedlisk z załącznika I. Lasy zajmują prawie 45 % ostoi, a wśród nich wyróżniają się cenne fragmenty olsów, łęgów olchowo-jesionowych i buczyn. W dolinie Baryczy chroni się m.in. 240 ha dobrze zachowanych łęgów olchowo-jesionowych, co stanowi ponad 20% ich powierzchni stwierdzonej na Dolnym Śląsku w ramach przeglądu taksacji leśnych. Duży obszar zajmują także łąki i pastwiska (ok. 17% powierzchni, wśród których znajduje się około 10 % chronionego typu siedliska) oraz zbiorniki wodne (w tym stawy hodowlane) z którymi związana jest duża część różnorodności przyrodniczej terenu. Występuje tu także 166 gat. ptaków lęgowych /ostoja ptasia rangi europejskiej/, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.

„Ostoja nad Baryczą” Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020041. Obszar obejmuje rozległe bagniste obniżenie doliny Baryczy. Jest to typowa rzeka nizinna z wieloma dopływami, fragmentami terenów zalewanych i dobrze zachowanymi starorzeczami. Dolina jest wyścielona utworami glacjalnymi, fluwioglacjalnymi i współczesnymi aluwiami rzecznym. W południowo-zachodniej części obszaru znajdują się zalesione morenowe Wzgórza Twardogórskie z najwyższym wzniesieniem – Wzgórzem Joanny (219 m n.p.m.), dominującym nad szeroką i płaską doliną Baryczy. Obszar obejmuje kompleks łąk zalewowych, stawów rybnych (z najbardziej znanymi Stawami Milickimi), pól uprawnych i rozległych terenów leśnych (z wyłączeniem miasta Milicz). O specyfice terenu decyduje bogata sieć hydrograficzna z licznymi kanałami, naturalnymi i sztucznymi ciekami wodnymi, stawami i mokradłami. Lasy tworzą dwa większe kompleksy – Lasy Milickie na zachodzie i Lasy Ostrzeszowskie na wschodzie. W pobliżu cieków wodnych zachowały się cenne fragmenty łęgów i olsów, a na wyżej położonych terenach – cenne buczyny i grądy. Uboższe siedliska porastają bory sosnowe i bory mieszane.

1.3. Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody „Wzgórze Joanny” – zajmuje powierzchnię 24,23 ha i położony jest na zalesionym wyniesieniu na południowy wschód od Postolina. Rezerwat porośnięty jest lasem mieszanym z udziałem buka, dębu, sosny, świerka i jesionu. Najcenniejsze drzewostany bukowe i dębowe liczą nawet 130-180 lat.,Rezerwat przyrody „Stawy Milickie” – jeden z największych rezerwatów ornitologicznych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 5324,31 ha i składa się on z pięciu odrębnych części, z czego trzy znajdują się na obszarze gminy Milicz – zespół stawów między miejscowościami Sławoszowice, Ruda Milicka i Nowy Zamek, zespół stawów położony na wschód od Potaszni oraz kompleks w okolicy Rudy Sułowskiej. Rezerwat został utworzony w celu ochrony cennych gatunków fauny związanej ze środowiskiem wodnym i bagiennym. Rezerwat „Stawy Milickie” został wpisany na listę terenów chronionych w ramach konwencji ramsarskiej (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego). Celem konwencji jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako “wodno-błotne”. Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające.  Rezerwat „Stawy Milickie” znalazł się również w programie ONZ Living Lakes jako jeden z 13 unikalnych obszarów wodnych na świecie. Living Lakes to międzynarodowa sieć jezior i innych zbiorników wodnych, które charakteryzują się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi.

 

1.4. Użytki ekologiczne

Dla ochrony istniejących cennych i wrażliwych śródleśnych łąk, mokradeł, bagien kęp drzew i krzewów będących miejscem bytowania i rozmnażania wielu gatunków roślin i zwierząt oraz stanowiących naturalną rezerwę zasobów genowych, objęto indywidualną ochroną w drodze uznania za użytki ekologiczne.

Tabela 1 Użytki ekologiczne

Nazwa użytku ekologicznego
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)
Rodzaj użytku ekologicznego
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)
Data utworzenia Pow. [ha] Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego Obręb ewid. Nr Działek ewidencyjnych Opis lokalizacji Forma własności, rodzaj gruntów Sprawujący nadzór nad obszarem Opis Ochrona w zakresie prawa międzynarodowego
Brzezina Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów, stanowiące naturalną rezerwę zasobów   genowych 2002-08-30 0,64 Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) 0051 – Olsza Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczona numerem geodezyjnym : 205/30 Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Olsza, oddział 30b Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród Burmistrz Gminy Milicz Teren lasów wodochronnych, rezerwuar wody z gatunkami roślin siedlisk wilgotnych i kępami drzew i krzewów; siedlisko dla gadów, owadów, ptaków  chronionych NIE
Szwedzka Górka Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2002-08-30 0,27 Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) 0038 – Sułów Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczona numerem geodezyjnym :  664 AM 1 Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Łąki, oddział 47d Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród Burmistrz Gminy Milicz Teren z ok.180-letnimi sosnami, miejsce występowania roślin i zwierząt charakterystycznych dla siedlisk borowych NIE
Trzciniczysko Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2002-08-30 0,94 Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) 0027 – Łąki Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczona numerem geodezyjnym : 208/51 AM 1 Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Łąki, oddział 51d.Usytuowane w pobliżu rzeki Barycz. Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród Burmistrz Gminy Milicz Teren silnie podmokły ze stagnującą okresowo wodą, rezerwuar wody z gatunkami roślin siedlisk wilgotnych; siedlisko dla gadów, owadów, ptaków  chronionych NIE
Dzika Łąka Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2002-08-30 4,92 Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) 0023 – Gruszeczka Działki Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczone numerami geodezyjnymi : 136/118, 156 AM1 Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Gruszeczka, oddział 117a, 118h. Usytuowane nad rzeką Krępicą Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród Burmistrz Gminy Milicz Nie zagospodarowane łąki z charakterystyczną florą i fauną NIE
Lotnisko Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2002-08-30 17,32 Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) 0023 – Gruszeczka Działki Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczone numerami geodezyjnymi : 143/123, 144/124, 145/125, 146/126, AM 1 Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Gruszeczka, oddziały: 123f, 124g, 125h, 126f Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród Burmistrz Gminy Milicz Nie zagospodarowane, silnie podmokłe łąki śródleśne z charakterystyczną florą i fauną NIE
Mokradło Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2002-08-30 1,27 Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) 0011 – Postolin Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczona numerem geodezyjnym : 449/200 AM 13 Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Ujeździec, oddział 200f Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród Burmistrz Gminy Milicz Nie zagospodarowane, silnie podmokłe łąki śródleśne z charakterystyczną florą i fauną NIE
Grzęzawisko Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2002-08-30 2,16 Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) 0011 – Postolin Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczona numerem geodezyjnym : 460/229 AM 13 Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Ujeździec, oddział 229b Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród Burmistrz Gminy Milicz Teren silnie podmokły z zamierającym drzewostanem sosny pospolitej i brzozy brodawkowatej z charakterystyczną fauną i florą NIE
Długie Bagno Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2002-08-30 4 Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 229 z dnia 31.10.2002 r. poz. 3131) 0011 – Postolin Działki Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Żmigród oznaczone numerami geodezyjnymi : 468/257, 469/258 AM 13 Nadleśnictwo Żmigród, leśnictwo Ujeździec, oddziały: 257d, 258b Skarb Państwa, Nadleśnictwo Żmigród Burmistrz Gminy Milicz Nie zagospodarowane, silnie podmokłe łąki śródleśne z charakterystyczną florą i fauną NIE
Kaszowo I Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 1,48 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0006 – Kaszowo Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 316/82 AM 2 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Kaszowo, oddział 82b Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Płat nieużytkowanej roślinności, śródleśne łąki NIE
Kaszowo II Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 4,52 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0006 – Kaszowo Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 380 AM 2 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Kaszowo, oddziały: 71c, 71i, 71h, 72b Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny NIE
Kaszowo III Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,44 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0006 – Kaszowo Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 380 AM 2 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Kaszowo, oddział 71g Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny NIE
Kaszowo IV Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,05 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0001 – Milicz Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 63 AM 31 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Kaszowo, oddział 68An Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny NIE
Lasowice I Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,29 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0011 – Postolin Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 546 AM 9 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Lasowice, oddział 159c Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Skarpy, kamieńce NIE
Brzezie I Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 10,47 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0011 – Postolin Działki Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczone numerami geodezyjnymi : 361/251, 362/252 AM 10 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddziały: 251d, 252k, 252l Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Płat nieużytkowanej roślinności, śródleśne podmokłe łąki NIE
Brzezie II Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 3,2 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0011 – Postolin Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 377/267 AM 10 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddziały: 267f, 268g Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny NIE
Brzezie III Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,22 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0011 – Postolin Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 507/282 AM 10 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddział 282g Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny NIE
Brzezie IV Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,52 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0011 – Postolin Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 508/283 AM 10 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddział 283h Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny NIE
Brzezie V Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,66 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0011 – Postolin Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 510/285 AM 10 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddział 285d Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny NIE
Brzezie VI Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,6 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0011 – Postolin Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 510/285 AM 10 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Brzezie, oddział 285c Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny NIE
Gądkowice I Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 2,4 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0009 – Nowy Zamek Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 452/170 AM 7 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 170c Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów NIE
Gądkowice II Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,69 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0009 – Nowy Zamek Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 452/170 AM 7 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddziały: 170g, 170h Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów NIE
Gądkowice III Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 2,4 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0022 – Gądkowice 2Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 68/126 AM 4 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 126d Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów NIE
Gądkowice IV Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 1,6 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0022 – Gądkowice Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 269/127 AM 4 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 127b Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów NIE
Gądkowice V Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 1,29 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0022 – Gądkowice Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 285 AM 3 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 127j Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów NIE
Gądkowice VI Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 2,63 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0009 – Nowy Zamek Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 431/166 AM 7 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 166m Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów NIE
Gądkowice VII Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 2,9 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0009 – Nowy Zamek Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 430/167 AM 7 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 167k Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów NIE
Gądkowice VIII Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 1,66 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0009 – Nowy Zamek Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 450/169 AM 7 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 169i Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, płat nieużytkowanej roślinności NIE
Gądkowice IX Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,74 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0009 – Nowy Zamek Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 450/169 AM 7 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 169j Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, płat nieużytkowanej roślinności NIE
Gądkowice X Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,65 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0022 – Gądkowice Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 277/165 AM 3 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 165l Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, płat nieużytkowanej roślinności NIE
Gądkowice X I Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,89 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0022 – Gądkowice Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 277/165 AM 3 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gądkowice, oddział 165p Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, płat nieużytkowanej roślinności NIE
Gogołowice I Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 2,75 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0004 – Gogołowice Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 296 AM 1 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Gogołowice, oddział 259g Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Płat nieużytkowanej roślinności NIE
Wróbliniec I Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 8,96 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0033 – Potasznia Działki Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczone numerami geodezyjnymi : 475/292, 483/293 AM 5 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Wróbliniec, oddziały: 292c, 293b Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny NIE
Świętoszyn I Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 1,39 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0015 – Świętoszyn Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 449/355 AM 2 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Świętoszyn, oddział 355n Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Dawna plantacja różaneczników NIE
Świętoszyn II Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,58 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0028 – Miłosławice Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 335 AM 1 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Świętoszyn, oddział 384a Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów NIE
Świętoszyn III Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 1,72 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0004 – Gogołowice        0010 – Piękocin Działki Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczone numerami geodezyjnymi : 263/351 AM 4                               391/352 AM 2 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Świętoszyn, oddziały: 351k, 352k Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Niecka terenowa, teren podmokły NIE
Grabownica I Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 1,32 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz. 2459) 0001 – Czatkowice Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 623/23 AM 3 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Grabownica, oddział 23j Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Płat nieużytkowanej roślinności NIE
Grabownica II Tereny leśne, śródleśne łąki, mokradła, kępy drzew i krzewów. Stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania 2008-07-10 0,4 Uchwała Nr XXV/121/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 219 z dnia 14.08.2008 r. poz.2459) 0001 – Czatkowice Działka Skarbu Państwa i Nadleśnictwa  Milicz oznaczona numerem geodezyjnym : 604/21 AM 2 Nadleśnictwo Milicz, leśnictwo Grabownica, oddział 21g Skarb Państwa, Nadleśnictwo   Milicz PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Milicz Obszar wodno – błotny, kępy drzew i krzewów NIE

 

1.5. Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych.

 

Tabela 2 Pomniki przyrody

 

Lp. Data utworzenia pomnika przyrody Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego Opis pomnika przyrody Obwód na wysokości 1,3 m
[cm]
Wys. [m] Miejscowość Obręb ewidencyjny Nr działki  ewidencyjnej Opis lokalizacji Forma własności Rodzaj gruntów Sprawujący nadzór
1 2002-04-19 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 69 z dnia 6 maja 2002 r. poz. 1321) Grupa 18 drzew – Dąb szypułkowy (Quercus robur) od 290 do 562 od 22 do 30 Wałkowa 0016          Wałkowa 77/58 AM 2 Nadleśnictwo Milicz, obręb Milicz oddział 58, w sąsiedztwie drogi ze wsi Wałkowa Skarb Państwa N-ctwo Milicz Las Burmistrz Gminy Milicz
2 1970-12-31 Decyzja PWRN Nr 21/70 z dnia 31 grudnia 1970 r. Dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo uschnięte 742 20 Gądkowice 0022         Gądkowice 258 AM 2 Grobla pomiędzy „Stawem Próżna Robota” a „Stawem Przyleśnym” Skarb Państwa ANR OT we Wrocławiu, trwały zarząd: DZPK we Wrocławiu Wsr – grunty pod stawami Burmistrz Gminy Milicz
3 1970-12-31 Decyzja PWRN Nr 18/70 z dnia 31 grudnia 1970 r. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 655 26 Gądkowice 0022         Gądkowice 256 AM 2 Przy grobli „Stawów Murzyn i Próżna Robota” w południowej części Skarb Państwa ANR OT we Wrocławiu, trwały zarząd: DZPK we Wrocławiu Wsr – grunty pod stawami Burmistrz Gminy Milicz
4 1966-02-28 Decyzja PWRN Nr 17/66 z dnia 28 lutego 1966 r. (Dz.Urz.Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu Nr 3 z dnia 20.05.1966 r.) Grupa 4 drzew – Dąb szypułkowy (Quercus robur), jeden całkowicie uschnięty, bez korony od 490 do 668 od 9 do 28 Milicz 0001 Milicz 1 AM 19    29 AM 30 Pas przydrożny przy drodze wojewódzkiej z Milicza do Sułowa Województwo Dolnośląskie Droga Burmistrz Gminy Milicz
5 1965-02-05 Decyzja PWRN Nr 9/65 z dnia 5 lutego 1965 r. (Dz.Urz.Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu Nr 3 z dnia 20.05.1966 r.) Grupa 3 drzew – Dąb  szypułkowy (Quercus robur) 606, 608, 574 od 23 do 25 Sułów 0038         Sułów 225 AM 4 Teren przy kościele parafialnym Parafii Rzymsko – Katolickiej, zachodnia część podwórca przykościelnego  oraz obok dzwonnicy Parafia Rzymsko-Katolicka w Sułowie pw. św. Piotra i Pawła Bi – inne tereny zabudowane Burmistrz Gminy Milicz
6 1965-02-05 Decyzja 10/65 z dnia 5 lutego 1965 r.     (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu Nr 3 z 20.05.1966 r.) Grupa 4 drzew – Sosna pospolita (Pinus sylvestris) 197/234 194/225 197/203 230 od 12 do 14 Sułów 0038         Sułów 664 AM 1 Przy szosie z Sułowa do Milicza – „Szwedzka Górka”, oddział nr 47 Skarb Państwa N-ctwo Żmigród Las Burmistrz Gminy Milicz
7 1983-02-04 Decyzja Nr 17/83 Wojewody Wrocławskiego z dnia 4 lutego 1983 r. Platan klonolistny (Platanus acerifolia) 730 33 Miłosławice 0028         Miłosławice 40/1 AM 1 Miłosławice, na podwórzu posesji nr 6, przed dworem Własność prywatna B/PsV Burmistrz Gminy Milicz
8 1966-02-28 Decyzja PWRN Nr 28/66 z dnia 28 lutego 1966 r. (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu Nr 3 z dnia 20.05.1966 r.) Głaz narzutowy 640 2,38 Postolin 0011         Postolin 543/2 AM2 Nadleśnictwo Milicz,  oddział 143, przy drodze leśnej do Postolina Skarb Państwa N-ctwo Milicz Las Burmistrz Gminy Milicz
9 2002-04-19 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 69 z dnia 6 maja 2002 r. poz. 1321) Dąb szypułkowy (Quercus robur) 562 25 Postolin 0011         Postolin 543/2 AM2 Nadleśnictwo Milicz,  oddział 132, skłon nad strumieniem przy drodze leśnej do Postolina Skarb Państwa N-ctwo Milicz Las Burmistrz Gminy Milicz
10 1970-12-31 Decyzja PWRN Nr 15/70 z dnia 31 grudnia 1970 r. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 678 27 Czatkowice 0001          Czatkowice 532/4 AM1 Na grobli obok stawu przesadkowego, przy stacji kolejowej Wierzchowice Własność prywatna Lz Burmistrz Gminy Milicz
11 2002-04-19 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 69 z dnia 6 maja 2002 r. poz. 1321) Grupa 2 drzew – Dąb  szypułkowy (Quercus robur) 470 25 Postolin 0011         Postolin 264/142    AM 2 Nadleśnictwo Milicz,  oddział 142, skłon nad strumieniem przy drodze leśnej do Postolina Skarb Państwa N-ctwo Milicz Las Burmistrz Gminy Milicz
12 1966-02-28 Decyzja  29/66 z dnia 28 lutego 1966r.    (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu Nr 3  z 20.05.1966 r.) Zrosłodrzew  dęba (Quercus robur) i sosny (Pinus sylvestris); dąb zrośnięty w trzech miejscach (0,6 m, 2,5 m i 10 m) z sosną 198+221 29    24 Olsza 0051         Olsza 211/34 AM3 Nadleśnictwo Żmigród,  oddział 34i, w odległości 200 m od Stawu „Mała Mewa” i mostu na doprowadzalniku „a” Skarb Państwa N-ctwo Żmigród Las Burmistrz Gminy Milicz

 

 

 

 

 

 

Skip to content