Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Miliczu/oddziałów przedszkolnych przy szkołach

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych w gminie Milicz, zwanych w dalszej części przedszkolem lub zmienić przedszkole dla swojego dziecka.
Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
  • dzieci 3,4,5,6-letnie,
  • dzieci 7-letnie, którym odroczony został obowiązek szkolny.
 2. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie papierowej wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, który dostępny jest w placówce i na stronie internetowej przedszkola: https://przedszkolesamorzadowewmiliczu.przedszkolowo.pl/strona-glowna (zakładka Rekrutacja)
 3. Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.
  W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Milicz jest większa niż liczba wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne – przy rozpatrywaniu wniosków i wyłonieniu kandydatów brane są pod uwagę kryteria rekrutacyjne.
 4. Dzieci zmieniające przedszkole uczestniczą w procesie rekrutacji tak jak dziecko zapisywane po raz pierwszy.
 5. Po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane dokument – potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola (w formie oświadczenia). Niezłożenie oświadczenia w określonym terminie, wynikającym z harmonogramu rekrutacji, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

Kryteria przyjęć do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Milicz.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • podstawa prawna (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe):
 1. wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci),
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ww. kryteria mają jednakową wartość- 50 pkt. Dokumenty wymagane do potwierdzenia przez rodziców spełniania przez kandydata kryteriów ustawowych:
Ad.1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
Ad.2-5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
Ad.6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
Ad.7 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny, inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania.

W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Miliczu nr LXXXIII/403/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.

http://bip.milicz.pl/a,30856,uchwala-nr-lxxxiii4032023-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-2-lutego-2023-r-w-sprawie-ustalenie-kryter.html

Skip to content