Żłobki i kluby dziecięce

Procedura rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
    osoby fizyczne;
    osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
    zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
    prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Szczegółowe zadania żłobka i klubu dziecięcego określa Rozdział 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.).
Ustawa jest dostępna pod adresem: www.prawo.sejm.gov.pl

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Żłobek prowadzony przez gminę Milicz-Publiczny Żłobek w Miliczu:

https://zlobek.milicz.pl/

Skip to content