Fundusz zdrowotny

Burmistrz Gminy Milicz informuje, iż uległy zmianie warunki przyznania i wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z art. 72 ust.1 z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela oraz uchwałą nr LXV/333/2022 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi jest złożenie wniosku w terminach określonych w w/w uchwale tj. do 30 kwietnia i do 30 września danego roku.

Do wniosku, należy dołączyć:

1)aktualne, wystawione w roku ubiegania się nauczyciela o przyznanie pomocy zdrowotnej zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i leczenie nauczyciela;
2) oryginalne, imienne dokumenty (rachunki i faktury wystawione na nauczyciela, paragony nie będą uwzględniane) potwierdzające poniesione przez nauczyciela koszty za okres ostatniego roku do dnia złożenia wniosku o zapomogę;

3) zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela w szkole wskazanej we wniosku, zawierające w przypadku nauczycieli czynnych informację o dochodzie brutto z ostatnich trzech miesięcy;

4) odcinek emerytury, renty lub kopie decyzji ZUS w przypadku nauczycieli emerytów, rencistów lub nauczycieli korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

5) oświadczenie nauczyciela o zatrudnieniu w szkole wskazanej we wniosku, w przypadku gdy wskazana szkoła została zlikwidowana;
6) inne dokumenty uzasadniające przyznanie zapomogi dla nauczyciela.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określone są w w/w Uchwale.

O przyznaniu nauczycielowi pomocy zdrowotnej i jej wysokości rozstrzyga Burmistrz Gminy Milicz

UCHWAŁA NR LXV/333/2022 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania

http://bip.milicz.pl/a,30272,uchwala-nr-lxv3332022-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-17-marca-r-w-sprawie-okreslenia-rodzajow-swiad.html

Skip to content