Program – Czyste Powietrze

CZYSTE POWIETRZE:

W Urzędzie Miejskim w Miliczu funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”.

Program “Czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioski są składane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pomocą generatora wniosków (link: https://gwd.nfosigw.gov.pl/).

W urzędzie mieszkańcy mogą otrzymać informację odnośnie zasad programu, pomagamy również wypełnić wniosek o dofinansowanie oraz wniosek o płatność.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Beneficjenci mogą aplikować do WFOŚiGW o środki na wymianę tzw. kopciucha (czyli pieca na paliwo stałe poniżej 5 klasy energetycznej); instalację co i cwu; wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych; ocieplenie przegród budowlanych; instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; mikroinstalację fotowoltaiczną.

Część I programu (podstawowy poziom dofinansowania) jest skierowany do wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 135 tys., a intensywność dofinansowania wynosi od 40% do 55%.

Część II programu (podwyższony poziom dofinansowania) jest skierowany do wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na osobę wynosi:

  • do 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
  • do 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Intensywność dofinansowania wynosi od 70% do 80%.

Część III programu (najwyższy poziom dofinansowania) jest skierowany do wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na osobę wynosi:

  • do 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
  • do 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
  • lub ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Intensywność dofinansowania wynosi do 100%.

Koszt podatku VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Skip to content