Uchwały związane z oświatą

UCHWAŁA NR XIX/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkól podstawowych, pobierających naukę na terenie gminy Milicz, bez względu na miejsce zamieszkania

http://bip.milicz.pl/a,28484,uchwala-nr-xix812019-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-27-czerwca-2019-roku-w-sprawie-okreslenia-szcze.html

UCHWAŁA NR XLVII/237/2021 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Milicz oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród  

http://bip.milicz.pl/a,29616,uchwala-nr-xlvii2372021-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-25-marca-2021-roku-w-sprawie-uchwalenia-regu.html

UCHWAŁA NR LXXVIII/387/2022 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 10 listopada 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Milicz oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród

http://bip.milicz.pl/a,30731,uchwala-nr-lxxviii3872022-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-10-listopada-2022-roku-o-zmianie-uchwaly-w.html

UCHWAŁA NR LXXXIV/407/2023 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych

http://bip.milicz.pl/a,30869,uchwala-nr-lxxxiv4072023-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-9-lutego-2023-roku-w-sprawie-ustalenia-staw.html

UCHWAŁA NR LXXXIII/403/2023 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustalenie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolanych w szkołach podstawowych na terenie gminy Milicz

http://bip.milicz.pl/a,30856,uchwala-nr-lxxxiii4032023-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-2-lutego-2023-r-w-sprawie-ustalenie-kryter.html

UCHWAŁA NR LXV/333/2022 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 17 marca r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania

http://bip.milicz.pl/a,30272,uchwala-nr-lxv3332022-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-17-marca-r-w-sprawie-okreslenia-rodzajow-swiad.html

UCHWAŁA NR LXXV/377/2022 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 22 września 2022 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Milicz

http://bip.milicz.pl/a,30615,uchwala-nr-lxxv3772022-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-22-wrzesnia-2022-roku-w-sprawie-ustalenia-cza.html

UCHWAŁA NR LVIII/300/2021 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milicz

http://bip.milicz.pl/a,30068,uchwala-nr-lviii3002021-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-25-listopada-2021-roku-w-sprawie-zasad-udzie.html

UCHWAŁA NR LXXIV/370/2022 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/300/2021 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milicz

http://bip.milicz.pl/a,30586,uchwala-nr-lxxiv3702022-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-25-sierpnia-2022-roku-w-sprawie-zmiany-uchwa.html

UCHWAŁA NR XV/47/2019
RADY MIEJSKIEJ W MILICZU w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milicz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

http://bip.milicz.pl/a,28330,uchwala-nr-xv472019-rady-miejskiejw-miliczu-z-dnia-25-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-planu-siec.html

UCHWAŁA Nr LI/311/2018 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Milicz dla niepublicznych: szkól, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

http://bip.milicz.pl/a,27358,uchwala-nr-li3112018-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-22-lutego-2018-r-w-sprawie-ustalenia-trybu-udzi.html

Skip to content