Informacje dla rolników

UWAGA ROLNICY! SUSZA – SZACOWANIE SZKÓD

2021-07-20

Burmistrz Gminy Milicz informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w uprawach wyrządzonych suszą można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

W okresie ostatnich raportowań Instytut Upraw i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w ramach prowadzonego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Gminy Milicz w uprawach zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku.

Burmistrz gminy Milicz informuje, że wnioski o oszacowanie szkód można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez publiczną aplikację, która została uruchomiona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Producent rolny, korzystając z Profilu Zaufanego, za pomocą aplikacji, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN). Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Aby skorzystać z aplikacji konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Prosimy o bieżące śledzenie strony https://susza.iung.pulawy.pl/ w celu weryfikacji czy dane uprawy objęte są suszą, ponieważ raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

 

 

Archiwum:

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW-SUSZA

 

W związku z ogłoszoną przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zagrożeniem suszą w uprawach zbóż jarych, Gmina Milicz wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie komisji szacującej szkody.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach zbóż jarych mogą składać do Burmistrza Gminy Milicz wnioski o szacowanie szkód. We wnioskach należy uwzględnić wszystkie uprawy zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie składanym w ARiMR. Druk wniosku i oświadczenia można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miliczu ul. Trzebnicka 2 pokój nr 15, 58, 60, u sołtysa lub ze strony internetowej www.milicz.pl zakładka obszary działania – Ochrona Środowiska i gospodarka komunalna – informacje dla rolników – susza 2019.

  • Wniosek powinien zawierać potwierdzone przez ARiMR powierzchnie upraw zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, lub kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie złożony w ARiMR.
  • Szacowane będą tylko i wyłącznie uprawy objęte suszą, zgodnie z systemem monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG w Puławach.
  • Szacowaniu podlegają uprawy nieskoszone.

Wniosek_rolnika_dotyczacy_oszacowania_szkod_w_gospodarstwie__rolnym__201…

Oswiadczenie_nr_1_dla_rolnikow_nie_posiadajacych_dokumentacji(1)

Skip to content