Projekt “ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY O ŁĄCZNIK I SALĘ KINOWO-WIDOWISKOWĄ Z ZAPLECZEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU JAKO PRZYKŁAD PUBLICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA O ZNACZNIE PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ”

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Miliczu o łącznik i salę kinowo-widowiskową z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu jako przykład publicznej inwestycji w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej. Projektowany budynek jest połączony z budynkiem istniejącym jedynie pod względem komunikacji. Natomiast pod względem efektywności energetycznej na cele projektu należy go traktować jako budynek demonstracyjny obejmujący część A i część B, gdzie projektowany węzeł cieplny służy tylko częściom A i B nowo projektowanym.
Projekt podzielono na dwa zadania:
– zadanie 1 – Budynek demonstracyjny w Gminie Milicz
– zadanie 2 – Działania promocyjne
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej nowo budowanego budynku użyteczności publicznej wykorzystywanego na cele działalności kulturalnej w Gminie Milicz.
Wnioskodawcą jest Gmina Milicz.

Za utrzymanie i eksploatację budynku będą odpowiadali operatorzy: Ośrodek Kultury w Miliczu (część A) oraz Biblioteka Publiczna w Miliczu (część B),
świadczący usługi kulturalne w imieniu Gminy Milicz.

Z dofinansowanej infrastruktury korzystać będą wszyscy mieszkańcy Gminy Milicz oraz osoby przyjezdne, w szczególności:
1) użytkownicy części A jako infrastruktury Ośrodka Kultury w Miliczu, który mając charakter wielofunkcyjnego ośrodka aktywności kulturalnej prowadził będzie w budynku działania animacyjne, edukacyjne, artystyczne i upowszechniające różne dziedziny kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej na terenie Gminy Milicz (m.in. organizował różnorodne formy działalności kulturalnej,
organizował spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, imprezy artystyczne itp.),
2) użytkownicy części B jako infrastruktury Biblioteki Publicznej w Miliczu, która prowadziła będzie w budynku działalność z zakresu popularyzacji książek i czytelnictwa na terenie Gminy Milicz.

 

                                   Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu 2019-04-12
            Data zakończenia realizacji projektu 2021-12-31           

 

 

 

 

 

Wydatki ogółem: 6709 943,65 zł
Wydatki kwalifikowalne: 6 228 303,93
Wnioskowane dofinansowanie: 5 294 058,34
Wkład EU % dofinansowania 85%