Rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej w gminie Milicz

1.Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmowane są  na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

3. Zapisy dzieci do klasy pierwszej trwają od 27 lutego do 10 marca br.

4.Rodzic (prawny opiekun) osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku (w godzinach pracy sekretariatu), składając kartę zgłoszenia dziecka do szkoły.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka spoza obwodu szkoły oprócz karty zgłoszenia dziecka składają wniosek do dyrektora szkoły.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na stronach poszczególnych szkół gminy Milicz.

Skip to content