Świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla:

 • dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
 • osób pozostających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2,
 • osób usamodzielnianych

w wieku:

 • do ukończenia 20 roku życia,
 • do ukończenia 24 roku życia w przypadku dzieci i osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • ukończenia 20 roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego roku kalendarzowym, w którym osoba kończy 20 rok życia,
 • ukończenia 24 roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego roku kalendarzowym, w którym osoba kończy 24 rok życia.

 

Świadczenie przyznaje się pod warunkiem nauki:

 • w szkole podstawowej,
 • dotychczasowym gimnazjum,
 • szkole ponadpodstawowej (czyli liceum/technikum/szkoła zawodowa),
 • dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,
 • szkole artystycznej – jeśli realizowany jest obowiązek szkolny,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,

 

Pomoc nie przysługuje dla uczniów:

 • szkół policealnych,
 • szkół dla dorosłych,
 • studentom,

oraz

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się, zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • dzieciom uczęszczającym do przedszkola, w tym dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Gdzie można złożyć wniosek ?

Wniosek składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek składa:

 • rodzic zastępczy u pracownika prowadzącego rodzinę,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • osoba usamodzielniana u pracownika prowadzącego rodzinę.