Wymagane dokumenty

W sytuacjach podanych poniżej do wniosku o przyznanie świadczenia Dobry start należy dołączyć dokumenty:

w przypadku opieki naprzemiennej

  • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

w przypadku legitymowania się osoby uprawnionej orzeczeniem o niepełnosprawności

  • orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych