Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. na terenie Gminy Milicz.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 Burmistrz Gminy Milicz

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 17 )  oraz  Uchwały nr XXXII/144/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września  2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. na terenie Gminy Milicz.

Informacje ogólne:

 • termin składania ofert – 7 sierpnia 2020 r. (w przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty, liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Miliczu)
 • sposób składania ofert – osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego            w Miliczu lub pocztą na adres:  Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56 – 300 Milicz.
 • miejsce otwarcia ofert – Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56 – 300 Milicz,
 • osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami: Dariusz Moczulski, tel. 883433943, e-mail: moczulski@milicz.pl,
 • oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego”.

Zasady konkursu:

 1. Zadanie publiczne w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego będzie polegać na prowadzeniu przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, na warunkach, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,  wychowania przedszkolnego  dla:
 • dla nie więcej niż 279 dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat nieprzyjętych, w wyniku prowadzonej rekrutacji, do Przedszkola Samorządowego w Miliczu na rok szkolny 2020/2021 .

 

Realizacja zadania rozpocznie się 1 września 2020 r., a zakończy 31 sierpnia 2021 r. Na realizację zadania zostanie przeznaczona, tytułem dofinansowania, ustalona w budżecie Gminy Milicz, dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w Gminie Milicz,  z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niżej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Na dzień ogłoszenia konkursu podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,  w Gminie Milicz wynosi na 1 dziecko 692,68 zł. Podstawowa kwota dotacji będzie aktualizowana zgodnie z art. 44 wyżej wymienionej ustawy.

 1. Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organy prowadzące niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Milicz, które zostały wpisane do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych, prowadzonej przez Burmistrza.
 2. Oferta składana w konkursie zawiera w szczególności:
 • wniosek ofertowy, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego, który poza danymi podstawowymi zawiera:
 1. lokalizację i adres prowadzonego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 2. szczegółowy opis realizowanego w prowadzonym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej programu nauczania, wychowania i opieki,
 3. szczegółowy opis kwalifikacji zawodowych zatrudnionych nauczycieli,
 4. informację o ofercie zajęć dodatkowych w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w tym informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe,
 5. informacje na temat posiadanego doświadczenia w prowadzeniu przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, sposobie prowadzenia dotychczasowej działalności przedszkolnej,
 6. szczegółowy opis lokalu, w którym prowadzone jest wychowanie przedszkolne, z wyszczególnieniem wielkości powierzchni sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi oraz wyposażenia poszczególnych pomieszczeń,
 7. opis placu zabaw przedszkola,
 8. opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieści przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
 9. kalkulację przewidywanych rocznych wydatków na prowadzenie przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 10. informację o planowanej do przyjęcia liczbie dzieci na zasadach określonych w konkursie (z podziałem na grupy wiekowe),
 11. numer telefonu i adres e-mail osoby uprawnionej do udzielania wyjaśnień w sprawie oferty.
 • Załączniki do oferty:
 1. oświadczenie – zobowiązanie do przestrzegania warunków, określonych w art. 13 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego art. 13 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 2. Burmistrz ogłaszając konkurs, powołuje pięcioosobową komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”.
 • Pracami komisji kieruje przewodniczący, wskazany przez Burmistrza.
 • Komisja podejmuje decyzje, w składzie, co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego.
 • Do zadań komisji, należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, oraz wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.
 • Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.
 • Obsługę administracyjną komisji zapewnia Urząd Miejski w Miliczu.
 1. Ocena formalna ofert, polega na porównaniu ofert z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszenia, w tym w szczególności warunkami określonymi w ust. 3.
 • Komisja może wezwać oferenta do dokonania poprawek w ofercie, jeśli wynikają z oczywistych błędów pisarskich.
 • Sytuację, o której mowa w pkt 1 odnotowuje się w protokole z postępowania konkursowego.
 • W postępowaniu konkursowym, odrzuca się oferty, które:
 1. złożone zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 2. podpisane są przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,
 3. nie zawierają załączników określonych w 3 pkt 2,
 4. nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę.
 • Oferty nie spełniające wymagań formalnych, są odrzucane i  nie są rozpatrywane pod względem merytorycznym.
 • Oferty pozytywnie ocenione pod względem formalnych, przekazywane są do oceny merytorycznej.
 1. Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania zdania przez oferenta, zgodnie z aktualnymi potrzebami zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 • Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert, stosując następujące kryteria:
 1. powierzchnię, jaka została przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci,
 2. powierzchnię i wyposażenie placu zabaw przeznaczonego do dyspozycji dzieci,
 3. posiadanie przez przedszkole stołówki (zaplecza kuchennego),
 4. zapewnianie przez przedszkole co najmniej 1 umywalki i 1 toalety przypadającej na nie więcej niż 15 dzieci,
 5. posiadanie przez przedszkole ogrodu, ewentualnie znajdujący się w pobliżu przedszkola park lub inne tereny zielone,
 6. zatrudnianie przez przedszkole dodatkowego specjalisty/specjalistów legitymujących się wykształceniem pedagogicznym,
 7. zapewnianie przez przedszkole oferty edukacyjnej dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 8. zapewnianie przez przedszkole dodatkowych zajęć realizowanych poza podstawą
 9. programową wychowania przedszkolnego,
 10. zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne w rejonie przedszkola
 11. Członkowie komisji dokonują oceny ofert, przyznając punkty w skali od 0 do 10.
 12. Do protokołu, wpisuje się łączną liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
 13. Członkowie komisji wskazują oferty rokujące najwyższą jakość wykonania zadania. Mogą rekomendować oferty kilku podmiotów realizujących wychowanie przedszkolne, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 14. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania podejmuje Burmistrz.
 15. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego, komisja sporządza protokół, który zawiera:
 • listę obecności członków na posiedzeniach komisji,
 • oświadczenia członków komisji, o których mowa w pkt 4 pkt 4,
 • listę ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie,

4) informację podsumowującą ocenę formalną ofert,

5) informację podsumowującą ocenę merytoryczną ofert,

 • wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.
 1. Po zakończeniu prac komisji, przewodniczący przekazuje Burmistrzowi, dokumentację konkursową.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert, podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miliczu, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
 3. Z podmiotem, wyłonionym w konkursie do realizacji zadania, zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji o treści ustalonej przez Burmistrza Gminy Milicz.
 4. Na realizację zadania w roku 2020 przeznaczona była kwota 692,68 zł. miesięcznie na jednego ucznia, natomiast w 2019 r. kwota 703,10 zł.

Milicz, dnia 17.07.2020 r.

konkurs_ofert_na_realizacje_wychowania_przedszkolnego

Skip to content