Rusza Budżet Obywatelski Gminy Milicz 2021

Rusza Budżet Obywatelski Gminy Milicz 2021. Jest to szczególna forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy Gminy Milicz decydują na co będzie wydana określona kwota z budżetu w przyszłym roku. Do rozdysponowania na rok 2021 przez mieszkańców jest 300 tysięcy złotych.
Zapraszamy do składania swoich projektów. To świetny sposób, żeby partycypować w gospodarowaniu budżetem gminnym i mieć wpływ na swoje otoczenie.
Co zrobić, żeby zrealizować swój pomysł?
Od 6 listopada do 20 listopada 2020 r. mieszkańcy mogą składać propozycje zadań inwestycyjnych na odpwowiednim formularzu zgłoszeniowym. Projekt może zgłosić każdy Mieszkaniec Gminy, który ukończył 16 rok życia.
Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden Projekt. Zgłaszany Projekt musi mieć poparcie minimum 20 Mieszkańców. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać albo w Punkcie Obsługi Mieszkańców, mieszącym się w pokoju nr 15 lub za pośrednictwem specjalnej strony internetowej: www.milicz.budzet-obywatelski.org

W przypadku złożenia Projektu w formie elektronicznej dopuszcza się dołączenie elektronicznego zobrazowania (skanu) listy.

Można zgłaszać zadania inwestycyjne, których wartość mieści się w kwocie 300 tys. zł., chyba, że możliwa jest jego etapowa realizacja w sposób zapewniający funkcjonalność projektu w przyszłym roku kalendarzowym.
Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji. Weryfikacja pod względem formalnym obejmuje sprawdzenie, czy Projekt został zgłoszony na właściwym formularzu, wypełniony w sposób czytelny i kompletny; został zgłoszony przez osobę uprawnioną; zawiera poprawnie wypełnioną listę poparcia; został złożony w terminie.
Weryfikacja pod względem merytorycznym obejmuje sprawdzenie, czy między innymi: zakres projektu mieści się w zadaniach własnych Gminy, projekt spełnia kryterium ogólnodostępności, szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza ustalonej wartości maksymalnej Budżetu obywatelskiego, realizacja Projektu jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego w stopniu zapewniającym jego funkcjonalność, realizacja Projektu nie jest sprzeczna z przepisami prawa, realizacja Projektu nie jest sprzeczna z planami, programami i politykami obowiązującym w Gminie, realizacja Projektu nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw własności lub praw na dobrach niematerialnych.
W razie pytań i wątpliwości co do sposobu wypełnienia formularza albo w kwestii sprawdzenia, czy zaproponowane zadanie może zostać zrealizowane w ramach budżetu, można swój pomysł skonsultować z pracownikiem merytorycznym urzędu. W celu obsługi Budżetu Obywatelskiego został uruchomiony specjalny adres mail: budzetobywatelski@milicz.pl
Harmonogram działań i szczegóły dotyczące przeprowadzenia konsultacji znajdują się na stronie www.milicz.budzet-obywatelski.org

Skip to content