Dlaczego i ile musimy zapałcić za odbiór odpadów w Gminie Milicz

W związku z trudną sytuacją gospodarowania odpadami  w kraju  Gmina Milicz, po wielu analizach, została zmuszona dołączyć do wielu miast i gmin w Polsce, w których opłaty za gospodarowanie odpadami wzrosły.

Co na to wpłynęło? Przede wszystkim: zmiany regulacji prawnych oraz zwiększenie kosztów obsługi systemu.

Jeżeli chodzi o zmiany w systemie prawnym to warto wskazać, iż ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje do 31 grudnia 2020r  dokonać modyfikacji w gospodarowaniu odpadami. Wprowadzono, m.in: obowiązek segregowania śmieci w systemie 5 frakcji (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, bioodpady )-wymóg ten będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021r., określono obowiązek osiągnięcia minimum 50 % poziomu recyclingu w roku 2020. Wprowadzono ulgi za kompostowanie odpadów zielonych w domkach jednorodzinnych.

Zwiększenie kosztów obsługi systemu wiąże się m.in. ze zwiększeniem opłaty za korzystanie ze środowiska tzw. „ opłata marszałkowska”. O jej wysokości decyduje Minister Środowiska. W latach 2017-2020 wzrost “opłaty marszałkowskiej” z tytułu składowania odpadów sięgnął aż 263 %. Ponadto nastąpił wzrost  wymagań technicznych – wzrost kosztów funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów, wynikający m.in. ze zmian wprowadzonych w ustawie o odpadach.

Kolejną przyczyną jest zwiększenie ceny oferowanej w przetargach przez firmy.

Przedsiębiorstwa  tłumaczą się wzrostem cen energii, paliwa oraz wzrostem płacy minimalnej.  Rachunki za energię elektryczną w porównaniu do minionego roku wzrosły i to w sposób znaczący. Obecnie koszty z tego tytułu są o ponad 60 proc. wyższe niż w 2018 roku. W przypadku płacy minimalnej,  w 2017 roku  wynosiła ona 2000,00 zł. W 2019 roku to kwota 2450,00 zł. W roku 2020 będzie to kwota 2600,00 zł.  Wzrost cen paliwa i koszty transportu  mają znaczenie zwłaszcza przy dużym obszarze naszej gminy.

 

Jak będzie wyglądał koszt gospodarowania odpadami w Gminie Milicz ?

Znany jest koszt usługi odbioru i gospodarowania odpadami. Z firmą Chemeko-System Sp. z o.o. została podpisana umowa na okres 13 miesięcy o wrtości  8 110 766,67 zł. Była to oferta najniższa, pozostałe firmy startujące w przetargu zaproponowały następujące kwoty:  WPO ALBA S. A. – 8.572.097,16 zł,  MZO S.A.  Ostrów Wlkp. – 9 112 213,00 zł. Koszty administracyjno-organizacyjno-techniczne zaplanowane są na 750 000 zł ( w tym dotacja dla ZUK- prowadzenie PSZOK-u, likwidacja dzikich wysypisk, administracja, zakup kompostowników).

W Gminie Milicz wzrosła produkcja odpadów.

W związku ze wzrostem kosztów muszą wzrosnąć stawki za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia 2021 r. w Gminie Milicz, tak aby system się bilansował.

W nowym roku  stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca wyniesie 29,50 zł. Jest to wartość zbliżona do stawek obowiązujących w innych gminach. W sąsiednich gminach stawki za odbiór odpadów komunalnych już od dłuższego czasu ulegały zmianie: w Krośnicach określono ją na 30 zł/os., a w Cieszkowie na 29,50 zł/os.

Wprowadzona zostanie ulga dla właścicieli domków jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów na terenie swojej nieruchomości  w wysokości 1 zł zł od osoby. Skorzystanie z takiej ulgi będzie się wiązało ze zmianą deklaracji. Ponadto z nieruchomości takich nie będą odbierane bioodpady.

Nowa  opłata czeka też właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych. Instytucje, zakłady, szkoły, sklepy, ogrody działkowe, itp. będą ponosić koszty zadeklarowanych pojemników i worków  do segregacji o następujących stawkach: Poj.110l – 5,80 zł, Poj. 120l- 6,30 zł, Poj. 240 l- 12,60 zł, Poj.1100 l- 58,20 zł, Kp 7 – 370,40 zł, Worek na odpady segregowane 120l – 18,10 zł.  Oznacza to, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą musieli dokonać korekty deklaracji, gdyż obecnie nie deklarowali ilości worków z segregowanymi odpadami komunalnymi.

Opłata dla domków letniskowych, roczna i zryczałtowana będzie wynosić:  181.90 zł .

Pamiętajmy, zgodnie z nowymi przepisami, za brak wywiązywania się z obowiązku segregowania odpadów lub unikania opłat będzie przewidziana opłata podwyższona, czyli czterokrotność stawki.

 

 

Skip to content