Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dunkowej

OGŁOSZENIE   O    PRZETARGU

 Na podstawie art. 38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm. ) oraz § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Milicz ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dunkowa, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/00030192/3, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 95/2 AM 1 o powierzchni 0,1434 ha, obręb Dunkowa. 

 

cena wywoławcza                       –     28 000 zł + 23% podatku VAT od ceny zaoferowanej

wadium                                        –      3 000 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy jest to teren przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu w bryle budynku ww. działka jest wolna od obciążeń. Nabywca przejmuje ją w stanie istniejącym. Sprzedaż następuje na podstawie danych z katastru nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej nieograniczonej czasowo służebności przesyłu na rzecz Gminy Milicz, na części działki nr 95/2 AM 1, obręb Dunkowa, o pasie długości 40 m i szerokości 4 m, co łącznie stanowi 160 m2, celem dostępu do sieci wodociągowej znajdującej się w granicach przedmiotowej działki.

Służebność przesyłu polegać będzie na:

– bezterminowym korzystaniu przez Gminę Milicz w zakresie całodobowego dostępu to sieci wodociągowej;

– prawie utrzymania sieci przebiegającej przez powyższą nieruchomość;

– prawie do korzystania i używania sieci zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania;

– udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem, rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci;

– umożliwieniu dojazdu do sieci, pracy sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci

– obowiązku powstrzymania się przez każdoczesnego właściciela opisanej nieruchomości od dokonywania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonywania obiektów małej architektury w pasie eksploatacyjnym urządzeń wodociągowych;

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu

  1. Trzebnicka 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (z podaniem numeru działki)

przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu w Banku Spółdzielczym w Miliczu

nr konta 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004 do dnia 18 czerwca 2021 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wpłacenia wadium, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne).

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i w terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, stanowi cenę nabycia, płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. Przetarg może być odwołany lub unieważniony jedynie z ważnych powodów. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na stronach internetowych www.milicz.pl i www.bip.milicz.pl , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Dunkowa natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje zamieszczony w prasie lokalnej.  Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 45 Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, tel. 71 3804303.

Treść ogłoszenia tutaj przetarg – Dunkowa 95-2

Skip to content