Oświadczenie o kontynuacji przez dziecko kształcenia w ukraińskim systemie oświaty

Продовження дистанційної освіти в українських школах,🇺🇦

Діти та студенти (громадяни України), які проживають на території Республіки Польща у зв’язку зі збройним конфліктом на території своєї країни, які навчаються в дитячому садку чи школі, що функцiонують в українській системі освіти з використанням методів та методик дистанційного навчання, не підлягають обов’язковій щорічній дошкільній підготовці чи обов’язковій шкільній освіті, що регулюється польським законодавством.
В такому разі батько чи особа, яка доглядає за дитиною чи учнем, повинна подати до гміни, відповідної за місцем проживання дитини чи учня, заяву про те, що дитина чи учень продовжить навчання в системі освіти України відповідно до моделі поданої нижче.
Посилання на українську версію статті.
Шановні панство – батьки дітей з України,
Міністерство освіти і науки України рекомендує перелік шкіл, які організовують дистанційну освіту під час війни, та адреси онлайн-платформ підтримки освіти. Після зарахування до цих шкіл та після закінчення курсу учні зможуть отримати визнані українською системою освіти електронні сертифікати про закінчення 2021/2022

oswiadczenie_o_kontynuacji_nauki_ua

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci z Ukrainy,

przypominamy, iż dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, przebywający na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium swojego kraju, którzy uczą się w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki regulowanymi przez prawo polskie.
W takim przypadku rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty, zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej.
Ukraińskie Ministerstwo Oświaty i Nauki rekomenduje listę szkół organizujących kształcenie na odległość w czasie wojny i adresy platform internetowych wspomagających edukację. Po zapisaniu się do tych szkół i po zakończeniu zajęć uczniowie będą mogli otrzymać uznawane przez system ukraińskiej oświaty elektroniczne zaświadczenia o ukończeniu nauki w roku szkolnym 2021/2022.

oswiadczenie_o_kontynuacji_naukiua

Skip to content