Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Milicz

Na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029),

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Milicz.

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029) wykonawca jako pełnomocnik Burmistrza wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Milicz.

W odpowiedzi otrzymano:

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miliczu oraz zamieszczono na stronie Urzędu Miejskiego w Miliczu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Milicz: http://bip.milicz.pl/m,577,ogloszenia.html w dniach od 05.06.2024 r. do 27.06.2024 r.

Skip to content