Dotacje na usuwanie azbestu

Aktualności:

  • Informujemy, że podjęto działania w sprawie uruchomienia  naboru wniosków na dofinansowanie zadań  związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Gmina Milicz zamierza ubiegać się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie kosztów na realizację zadań obejmujących demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Mieszkańcy chcący uzyskać pomoc finansową powinni:

  • złożyć kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Miliczu (wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny na stronie www.bip.milicz.pl zakładka Ochrona środowiska – Dotacje środowiskowe oraz w pokoju nr 15 lub 61)
  • określić we wniosku ilości azbestu (m2) przeznaczonego do utylizacji;
  • zaplanować realizację zadania wiosną/latem 2021 rok.

DOKUMENTY do pobrania:

Oświadczenie-o-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscią
Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Załącznik nr 2 – oświadczenia

Zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu wykonane zostanie przez firmę wskazaną przez Gminę Milicz, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent ostateczny na własny koszt dokona zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego (jeżeli dotyczy).

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, pokój nr 15  od 1 lutego do 26 lutego 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (71) 38 04 357 oraz w pokoju nr 61 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Regulamin znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego: http://bip.milicz.pl/a,29517,regulamin-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-do-przedsiewziec-zwiazanych-z-termomode.html

ARCHIWUM:

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Milicz!
Gmina Milicz już kilka lat ubiega się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie kosztów na realizację zadań obejmujących demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
Mieszkańcy chcących uzyskać pomoc finansową w terminie ogłoszonego naboru składają wnioski o dofinansowanie zadań związany z usunięciem azbestu. Na bazie tych dokumentów sporządzany jest wniosek o dofinansowanie gdzie Beneficjentem jest Gmina Milicz. Wniosek ten trafia do WFOSiGW we Wrocławiu. Po pozytywnej ocenie i otrzymaniu dotacji następuję realizacja zadania. Zadanie polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu wykonane zostanie przez firmę wskazaną przez Gminę Milicz, wybraną w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Beneficjent ostateczny na własny koszt dokona zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego (jeżeli dotyczy).
Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania (w zależności od regulaminu WFOŚiGW). Realizacja zadania usuwania azbestu rozpoczyna się wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej Gminy Milicz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku nie otrzymania dofinansowania nabór wniosków zostanie unieważniony a wnioski mieszkańców przechodzą na następny roku.

Pomocne linki:

http://bip.milicz.pl/Article/get/id,23531.html
http://www.bip.milicz.pl/a,28982,nabor-wnioskow-na-usuniecie-azbestu-z-terenu-gminy-milicz-na-rok-2020.html
https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/azbest/w_125,informacje