Odpady komunalne

Informacja dotycząca odbioru odpadów
„Na podstawie art. 1, ust. 5, pkt 9 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1648) informuje się, że zawarta została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obejmująca ich odbiór między innymi z nieruchomości niezamieszkałych. Termin obowiązywania umowy wynosi od 1.01.2022 r. do 31.12.2024 r.”

⇒Szanowni mieszkańcy, w związku z wciąż pojawiającymi się pytaniami przypominamy, że od 1 stycznia bieżącego roku zmienił się sposób pozbywania się bioodpadów. Od tej pory odbierane są one wyłącznie z brązowych pojemników – o takiej samej konstrukcji jak tych do gromadzenia odpadów zmieszanych. Wielkość pojemnika powinna odpowiadać potrzebom gospodarstwa domowego (np. 120l, 240l, 1100l). Na pojemniku powinien znajdować się adres nieruchomości. Pozostałe frakcje segregowane odpadów wciąż można oddawać w workach odpowiednio oznakowanych.⇐

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2024.

DO POBRANIA:⇒

DO POBRANIA: ⇒

Stawki za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Milicz w roku 2023

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca stawka 29,50 zł.

ULGA: Dla właścicieli domków jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów na terenie swojej nieruchomości będzie ulga w wysokości 1 zł od osoby .
Skorzystanie z takiej ulgi będzie się wiązało ze zmianą deklaracji. Ponadto z nieruchomości takich nie będą odbierane bioodpady.

Formularz deklaracji do pobrania TUTAJ⇒: Wzór deklaracji – wersja edytowalna  Wzór deklaracji

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Właściciel nieruchomości niezamieszkałych (instytucje, zakłady, szkoły, sklepy, ogrody działkowe, itp.) będą ponosić koszty zadeklarowanych pojemników i worków  do segregacji o następujących stawkach :

Deklaracja do pobrania: TUTAJ: ⇒Wzór deklaracji wersja edytowalna; ⇒Wzór deklaracji– wersja PDF

OPŁATA DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH

Roczna ryczałtowa stawka za odpady segregowane za domek letniskowy będzie wynosiła 181,90 zł .

Deklaracja do pobrania TUTAJ:⇒Wzór deklaracji domki letniskowe – wersja edytowalna, Wzór deklaracji domki letniskowe – wersja PDF


UWAGA: za brak wywiązywania się z obowiązku segregowania będzie przewidziana opłata podwyższona , czyli czterokrotność stawki.


Skip to content