Odpady komunalne

Informacja dotycząca odbioru odpadów
„Na podstawie art. 1, ust. 5, pkt 9 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1648) informuje się, że zawarta została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obejmująca ich odbiór między innymi z nieruchomości niezamieszkałych. Termin obowiązywania umowy wynosi od 1.01.2022 r. do 31.12.2024 r.”

⇒Szanowni mieszkańcy, w związku z wciąż pojawiającymi się pytaniami przypominamy, że od 1 stycznia bieżącego roku zmienił się sposób pozbywania się bioodpadów. Od tej pory odbierane są one wyłącznie z brązowych pojemników – o takiej samej konstrukcji jak tych do gromadzenia odpadów zmieszanych. Wielkość pojemnika powinna odpowiadać potrzebom gospodarstwa domowego (np. 120l, 240l, 1100l). Na pojemniku powinien znajdować się adres nieruchomości. Pozostałe frakcje segregowane odpadów wciąż można oddawać w workach odpowiednio oznakowanych.⇐

 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2022.

DO POBRANIA:⇒Harmonogram_Milicz_miasto 2022

DO POBRANIA: Harmonogram_gmina Milicz_wioski 2022

Stawki za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Milicz w roku 2022

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca stawka 29,50 zł.

ULGA: Dla właścicieli domków jednorodzinnych, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów na terenie swojej nieruchomości będzie ulga w wysokości 1 zł od osoby .
Skorzystanie z takiej ulgi będzie się wiązało ze zmianą deklaracji. Ponadto z nieruchomości takich nie będą odbierane bioodpady.

Formularz deklaracji do pobrania TUTAJ⇒: Wzór deklaracji 2022– wersja edytowalna  Wzór deklaracji 2022

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Właściciel nieruchomości niezamieszkałych (instytucje, zakłady, szkoły, sklepy, ogrody działkowe, itp.) będą ponosić koszty zadeklarowanych pojemników i worków  do segregacji o następujących stawkach :

pojemność stawka
Poj.110l 5,80 zł
Poj. 120l 6,30 zł
Poj. 240 l 12,60 zł
Poj.1100 l 58,20 zł
Kp 7 370,40 zł
Worek na odpady segregowane 120 l 18,10 zł

Deklaracja do pobrania: TUTAJ: ⇒Wzór deklaracji 2022 wersja edytowalna; ⇒Wzór deklaracji 2022– wersja PDF

OPŁATA DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH

Roczna ryczałtowa stawka za odpady segregowane za domek letniskowy będzie wynosiła 181,90 zł .

Deklaracja do pobrania TUTAJ:⇒Wzór deklaracji 2022 domki letniskowe – wersja edytowalna, Wzór deklaracji 2022 domki letniskowe – wersja PDF


UWAGA: za brak wywiązywania się z obowiązku segregowania będzie przewidziana opłata podwyższona , czyli czterokrotność stawki.