Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

Od 1 marca rusza Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Cele programu to: wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.

Jakie działania są finansowane: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego)

Daty naborów w 2019 i okres realizacji działań: 1.03.2019-16.03.2019 / realizacja: 23.04-23.07.2018

Wysokość dotacji: mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł

Dla kogo: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z województwa dolnośląskiego

Kontakt:  maile: dfmi@maleinicjatywy.pl / dfmi@sektor3.wroclaw.pl / maleinicjatywy@tratwa.org
telefony: 699 858 391 (DFOP) / 733 444 172 (UMBRELLA) / 798 631 005 (TRATWA)

Skip to content