Dlaczego odpady drożeją ?

DLACZEGO ODPADY DROŻEJĄ?

  1. Co jest finansowane z opłat za odpady ?

W zamian za uiszczona opłatę „śmieciową” pokrywane są koszty:

– usługi odbioru i zagospodarowania odpadów;

– utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stawcu;

– obsługa administracyjna, oprogramowania, aplikacje;

– likwidacja dzikich wysypisk;

– zakup koszy, kompostowników;

– edukacja, informacja dotycząca odpadów.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z wydatkami na cały system gospodarowania odpadami komunalnymi i tylko na ten cel mogą być przeznaczane, tzn. niezgodne z prawem jest wydanie tych środków na cokolwiek innego.

  1. Ile kosztuje wywóz śmieci z gminy Milicz?

Kosztem usługi jest stała kwota wynikająca z umowy, na którą składa się częstotliwość i długość przejazdu oraz kwota związana z ich zagospodarowaniem, czyli przekazaniem do instalacji.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie Milicz przedstawia się następująco:

– 1 tona odpadów zmieszanych  783,12 zł brutto

– 1 tona odpadów biodegradowalnych 554,99 zł brutto.

To są frakcje, które muszą trafić do instalacji czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK), która już w roku 2019 dwa razy podnosiła ceny: raz na odpady zmieszane i raz na odpady biodegradowalne. Tutaj obowiązuje rejonizacja i możliwości tańszego zagospodarowania tych frakcji są ograniczone.

Dochodzą to tego jeszcze inne frakcje odpadów: tworzywa sztuczne, szkło, papier ( 1tona – 300,00 zł brutto), wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, opony, gruz itp.  Do tego pojawia się problem z ich zagospodarowaniem. Tym sposobem rosną koszty zagospodarowania najbardziej istotnych frakcji, więc dotychczasowe opłaty ponoszone przez mieszkańców nie wystarczają.

Szacowane koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w 2019r. wyniosą ok. 5 700 000,00 zł.

Ile wpływa do gminy pieniędzy z deklaracji odpadowych ?

Z tytułu opłaty „śmieciowej” do budżetu powinno wpłynąć w 2019r.  4 867 000,00 zł . Do 31 maja br. właściciele nieruchomości  wpłacili 2 146 112,48 ,00 zł.

Czy wszyscy płacą za śmieci?

Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej obecnie sięgają 439 574,37  złotych. W sprawie właścicieli, którzy unikają płacenia zostały podjęte kroki administracyjne, mające na celu wyegzekwowanie należności. Sprawy te zostały skierowane do Urzędu Skarbowego w Miliczu lub znajdują się u Komornika Sądowego . Przez 3 lata zostało wysłanych około 12 tys. upomnień.

  1. Czy wszyscy są objęci systemem „odpadowym” w gminie ?

 Poniżej porównanie ilości osób objętych deklaracjami w gminie Milicz i gminach sąsiednich w stosunku do ilości osób zameldowanych:

 

Gmina Osoby zameldowane

 

Osoby ujęte w deklaracjach %
Milicz

 

23 723 20 100 85
Syców

 

16 834 14 148 84
Żmigród

 

14 989 12 600 84
Odolanów

 

15 029 12 892 85

 

Osoby zameldowane nie ujęte w deklaracjach to najprawdopodobniej, przede wszystkim osoby zameldowane, lecz fizycznie nie mieszkające na naszym terenie (np. emigranci pracujący za granicą kraju, czy studenci mieszkający w akademikach i na stancjach). Gmina Milicz nie odbiega w tych proporcjach od innych gmin.

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:  jest złożonych 824 deklaracje i są to m. in. zakłady, szkoły, sklepy, instytucje.

Na terenie gminy Milicz jest zadeklarowanych 298 domków letniskowych.

Każdy, kto złożył deklaracje otrzymał kody kreskowe i jest objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami. W związku z czym, tylko odpady z naklejonymi na pojemniki i worki kodami są od mieszkańców i właścicieli nieruchomości odbierane.

 

 

  1. Dlaczego jest kolejna podwyżka w tym roku?

 

W styczniu tego roku zaproponowano już nową stawkę w wysokości 13 złotych od osoby segregującej, która wynikała z przygotowanej przez urząd prognozy kosztów całego systemu.  Ostatecznie Rada Miejska przyjęła niższe stawki tj. 11 zł. od osób segregujących i 22 zł od niesegregujących. Ustalone stawki nie pokrywają całości kosztów. Obniżenie stawki w styczniu uszczupliło dochody gminy  w ciągu 7 m-cy o ok. 517 000,00 zł.  Niemniej jednak zwiększyła się ilość środków przeznaczonych na system.  Jednocześnie sama wysyłka zawiadomień o nowych stawkach opłat kosztowała ok. 50 tys. złotych, gdyż musi zostać nadana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. ( w styczniu 7,80 zł za list,  obecnie 8,40 zł ! ) W styczniu urząd wysłał 7003 sztuk zawiadomień.

 

  1. Ile jest odpadów w gminie Milicz?

 

Oto przybliżone zestawienie ilości odpadów w podziale na poszczególne frakcje w poszczególnych latach :

 

Nazwa odpadu Ilości
odpadów
2014 [Mg]
Ilości
odpadów
2015 [Mg]
Ilości
odpadów
2016 [Mg]
Ilości
odpadów
2017 [Mg]
Ilości odpadów 2018 [Mg] Uwagi
niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
4291 4537 5393 5311  

5196

opakowania ze szkła 378 343 379 383 449
odpady wielkogabarytowe 220 220 279 216 328
opakowania z tworzyw
sztucznych
323 310 457 415 631
gruz budowlany 235 388 370 345 159 wprowadzono limity, stąd  zmniejszenie ilości
opakowania z papieru
i tektury
84 87 57 73 100
zużyte opony 10 6 9 22 16
odpady ulegające biodegradacji 448 480 589 494 502 wprowadzono limity,

stąd zmniejszenie ilości

zużyte urządzenia

elektryczne i elektroniczne

7,8 0,3 2 8,3 3,5
RAZEM 5996,8 6371,3 7535 7267,3 7384,5  

 

 

a wzrost ilości odpadów w latach 2014-2018 wyniósł aż 22%!!

 

Nie sposób nie zauważyć, że wrosła konsumpcja. Część społeczeństwa jest zamożniejsza, to więcej kupuje.  Podnosi się standard życia mieszkańców poprzez wyższe zarobki i programy socjalne takie jak 500+. Publikacje naukowe wskazują, że każde 3,5 % rosnącego PKB może w Polsce odpowiadać za 1,5 % wzrost ilości odpadów.

 

Próbując ograniczyć strumień odpadów w 2017r. wprowadzono w gminie  limity na kilka frakcji:

Gruz : Zmniejszono znacznie ryzyko oddawania gruzu budowlanego przez firmy budowlane. Przyjmowany jest on tylko jako odpad komunalny z remontu mieszkań, domów i lokali w ilości 500 kg na półrocze na daną nieruchomość.

Odpady zielone: w ilości odbioru 2 worków przy jednym odbiorze, czyli 4 worków w miesiącu. Dodatkowo w półroczu 25 worków oddanych na PSZOK ( 340 kg na półrocze). Ponadto gmina promuje kompostowanie odpadów i użycza bezpłatnie kompostowniki (424 sztuki).

Zawieszono organizację zbiórek wielkogabarytów „u źródła”. Jednak odpady te bez limitu można dostarczać na PSZOK.

Ograniczenie ilości odpadów to nie tylko limity.

Współorganizowane są kilka razy w roku zbiórki elektrośmieci (w 2017r. – 5,4 tony, a w 2018r. – 10 ton), za które gmina nie płaci.

 

Należy zauważyć, iż atrakcyjność gminy powoduje wzrost liczby turystów, a co za tym idzie – ilość pozostawionych przez nich odpadów. W okresie od marca do października ze szlaków turystycznych odbierane jest 50 ton odpadów, za które musi gmina zapłacić.

 

  1. Czy mieszkańcy segregują odpady ?

 

Lepiej i chętniej segregowane są odpady, ale do ideału jeszcze daleko.

Obecnie jest złożonych 7089 deklaracji, z czego 6654 obejmuje segregację, a 435 jej brak.

Procentowy udział odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metali (łącznie) w całej masie odpadów (na podstawie danych ogólnych z tabeli wyżej):

 

2015 2016 2017 2018
11,16 % 11,82 % 11,99 % 15,98 %

 

Rośnie więc udział odpadów segregowanych w całym strumieniu odpadów.

Gmina Milicz osiąga corocznie wymagane przepisami poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego odzysku, lecz te wymagane prawem poziomy do osiągnięcia w kolejnych latach gwałtownie wzrastają, w związku z czym w naszym wspólnym interesie się coraz lepsza segregacja odpadów.

Ilość segregacji odpadów ma wpływ na koszty systemu. Im więcej wysegregowanych poszczególnych frakcji, tym ilość odpadów zmieszanych (najdroższych !) mniejsza. Dlatego tak ważne jest , aby oddawać jak najwięcej odpadów wysegregowanych już w własnym domu.

 

  1. Czy stać wszystkich na wyższe opłaty, zwłaszcza rodziny wielodzietne czy osoby starsze ?

 

W 2015 r. wprowadzono dopłaty do opłat za odpady dla rodzin wielodzietnych w ramach Milickiej Karty Dużej Rodziny. Od 2016 r. funkcjonuje program rządowy 500+ na drugie i kolejne dziecko, a od 2019 r. również na pierwsze. W związku z dużym wsparciem socjalnym płynącym do rodzin będzie brane pod uwagę ustanie tych dopłat.

Jednocześnie gmina Milicz rozważa możliwości wsparcia seniorów w zakresie opłat za odpady.

  1. Ile kosztują odpady w innych gminach ?

Poniżej stawki z gmin naszego województwa, które w tym roku je zmieniały. Chociaż nie można przyrównać bezpośrednio ich do siebie, gdyż każda gmina ma inny system  i oczywiście cenę wynikającą z umowy. Jednak jest to informacja, że zauważalna jest wzrostowa tendencja w opłatach za odpady.

 

Gmina Stawka dla segregujących

( od 1 os.)

 

Oborniki Śląskie 19,00 zł
Wołów 18,00 zł
Strzegom
Jawor
Oleśnica (miasto) 17,00 zł
Trzebnica 16,00 zł
Twardogóra
Milicz 11,00  zł

 

 

 

Skip to content