Lokal użytkowy w Czatkowicach na sprzedaż

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 177,38 m2 i pomieszczenia przynależnego o powierzchni użytkowej 16,38 m2, położonego w miejscowości Czatkowice przy ul. Szosowej nr 7, stanowiącego własność Gminy Milicz, w granicach działki nr 2 AM 1 o powierzchni 0,30 ha, obręb Czatkowice.

Przedmiotowy lokal użytkowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest na terenie oznaczonym symbolem – 2UP , przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne, przeznaczenie uzupełniające –  usługi, usługi sportu i rekreacji, mieszkania towarzyszące wbudowane stanowiące nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej obiektu usługowego, obiekty i urządzenia towarzyszące, zieleń. Lokal jest wolna od obciążeń. Nabywca przejmuje go w stanie istniejącym.

Cena wywoławcza: 399 300 zł
Przetarg odbędzie się 15 września 2020 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 45 Urzędu Miejskiego
w Miliczu ul. Trzebnicka 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (z podaniem numeru działki)
przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu w Banku Spółdzielczym w Miliczu
nr konta 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004 do dnia 11 września 2020 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu.
Skip to content