Nabór propozycji projektów do Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego w ramach RPO WD 2021-2027

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac dotyczących przygotowania do nowego okresu Programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027 gminy tworzące Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (IITSW) przystąpiły do opracowania dokumentu programowego dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027, którego ważnym elementem będą projekty.Z tego powodu  Komitet Sterujący  IITSW określił  propozycje alokacji o jaką będzie się ubiegał w związku z realizacją Instrumentu oraz podział tej alokacji na poszczególne gminy.

W przypadku Gminy Milicz szacowana kwota przeznaczona na realizację projektów wynosić będzie ponad 50 milionów zł.

Dlatego też zapraszamy podmioty realizujące inicjatywy  rozwojowe na terenie naszej gminy do złożenia propozycji projektów, które następnie zostaną ocenione przez pracowników Urzędu Miejskiego w Miliczu w zakresie możliwości ich kwalifikacji do dalszych prac. Złożenie formularza wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania oraz włączenie projektu do dokumentu programowego IITSW.

Propozycję projektów należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu, który znajduje się pod adresem http://efficon.pl/iitsw/Formularz.docx, a także został dołączony do komunikatu poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.milicz.pl w zakładce  OGŁOSZENIA

Propozycje projektów należy składać w wersji edytowalnej (doc.) oraz skan podpisanego formularza zgłoszeń przez osoby upoważnione w terminie do poniedziałku 12.10.2020 r. do godz. 12.00 drogą e-mailową na adres: m.jez@milicz.pl

Propozycje projektów złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacji w zakresie przedmiotowej sprawy udziela p. M.Jeż tel. 71 38 04 309

Formularz

                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                                            Burmistrz Gminy Milicz

Skip to content