Informacja

Burmistrz Gminy Milicz stosownie do art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) przedkłada Radzie Miejskiej w Miliczu do uchwalenia projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Milicz, Stawiec i Wszewilki w gminie Milicz wraz z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu na podstawie art. 18 w/w ustawy oraz uzasadnieniem do uchwały.

.pismo przewodnie do Rady Miejskiej-15.01.2021

: http://www.bip.milicz.pl/m,384,zagospodarowanie-przestrzenne.html (tabela 4).

 

Skip to content