Badania potwierdzające zdatność do spożycia Miliczanki-wody z kranu

 

Wszystkie wodociągi w naszej gminie czerpią wodę z ujęć podziemnych, z warstw wodonośnych czwartorzędowych, których wody zaliczane są zwykle do średniotwardych i twardych, zawierających naturalne podwyższone ilości żelaza i manganu.

Stąd konieczność usunięcia związków żelaza i manganu, które wywołują towarzyszącą im podwyższoną mętność, zmianę smaku lub zapachu wody. Stanowią również uciążliwą przyczynę zarastania sieci wodociągowej i trudności w utrzymanie należytego stanu sanitarno-technicznego sieci dystrybucyjnej.

W związku z tym na terenie naszej gminy Zakład Usług Komunalnych w Miliczu prowadzi nieustannie prace planistyczne, remontowe jak i inwestycyjne związane z utrzymaniem wysokich standardów w zakresie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody do konsumentów – mieszkańców naszej gminy.

Na obszarze naszej gminy działają 4 ujęcia wody:

–   Ujęcie wody w Miliczu składa się z 8 czwartorzędowych studni głębinowych o głębokości od 50 do 65 m. Woda z tego ujęcia trafia do mieszkańców Milicza i okolic.

–   Ujęcie wody w Brzezinie Sułowskiej składa się z 4 czwartorzędowych studni o głębokości od 40 do 115 m, które dostarczają wodę mieszkańcom zachodniej części Gminy.

–   Ujęcie wody w Gądkowicach składa się z 4 studni czwartorzędowych o głębokości 67 – 70 m. Woda z tego ujęcia zaspokaja potrzeby mieszkańców wschodniej strony Gminy.

–   Ujęcie wody w Praczach składa się z 2 studni czwartorzędowych o głębokości 34 i 40 m. Zaopatruje w wodę miejscowości położone w południowej i południowo-zachodniej części Gminy.

Do obiektów i urządzeń będących w eksploatacji Zakładu należą:

 • 4 stacje uzdatniania wody:
 • Zakład Uzdatniania Wody w Miliczu,
 • Stacja Uzdatniania Wody w Gądkowicach
 • Stacja Uzdatniania Wody w Brzezinie Sułowskiej
 • Stacja Uzdatniania Wody w Praczach
 • 6 sieciowych stacji podnoszenia ciśnienia;
 • 14 zbiorników wody czystej o różnej objętości;
 • sieć wodociągowa przesyłowa i rozdzielcza służąca realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę o długości około 300 km;
 • około 1030 hydrantów ppoż. nadziemnych i podziemnych.

Produkcja roczna wody w naszym zakładzie wynosi aż ok. 1 mln m3.

 Procesy uzdatniania wody polegają na:

 • napowietrzaniu ujmowanej wody w celu utlenienia związków żelaza i manganu i wytrąceniu ich w postaci kłaczków,
 • odfiltrowaniu powstałych związków podczas przejścia przez warstwy materiałów filtracyjnych, w filtracji dwustopniowej
 • ewentualnie stosowaniu lampy UV dla podniesienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego (aktualnie w oddanej do użytkowania w 2019 r. nowej Stacji Uzdatniania Wody w Gądkowicach)


  Badania wody

 Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach nieustannych kontroli wewnętrznych (zakładowych) w naszym zakładzie specjalista ds. kontroli jakości wody oraz akredytowane laboratorium.

 

Badane są następujące parametry:

 

Monitoring parametrów grupy A:

 

* fizyko-chemiczne: mętność, przewodność, barwa, zapach, smak, odczyn pH, chlor wolny, mangan, żelazo, amonowy jon

* mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody, liczba Escherichia coli w 100 ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów w 220C po 72h w 1 ml  wody

Monitoring parametrów grupy B:

* fizyko-chemiczne: mętność, przewodność, barwa, zapach, smak, odczyn pH, chlor wolnymangan, żelazo, amonowy jon, azotany azotyny, fluorki, chlorki, utlenialność z KMnO4, sód, siarczany, antymon, arsen, benzen, benzo(a)piren, bor, chrom, cyjanki, kadm, nikiel, ołów, bromiany, 1,2 dichloroetan, pestycydy, ∑pestycydów, rtęć, selen, ∑trichloroetenu  i tetrachloroetenu, ∑WWA, ∑THM, akrylamid, chlorek winylu,  bromodichlorometan, chloraminy, trichlorometan, magnez, twardość

* mikrobiologiczne: liczba enterokoków w 100 ml wody, liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody, liczba Escherichia coli w 100 ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów w 220C po 72h w 1 ml wody

Dodatkowo raz w ciągu roku na ZUW w Miliczu zostaną oznaczone parametry z grupy B: ogólny węgiel organiczny, glin, Clostridium perfringens ( łącznie ze sporami )

Jakość wody pitnej dostarczana odbiorcom na terenie gminy Milicz odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Aktualne wyniki badań z roku 2021 – woda przeznaczona do spożycia

 

Kurek czerpalny Zakład Uzdatniania Wody w Miliczu – wodociąg sieciowy Milicz

 

/Informację wytworzył: Michał Stojewski
Kierownik Działu Technicznego
Zakład Usług Komunalnych w Miliczu/

Skip to content