Nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz na lata 2023-2030

Burmistrz Gminy Milicz zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Miliczu uchwały nr LXXV/382/2022 z dnia 22 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz na lata 2023-2030.

W dniu 22 września 2022 r. Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz na lata 2023-2030. Będzie on obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu nr LXXII/358/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Milicz.

Gminny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwia efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz na lata 2023-2030. Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.
Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.


Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 14 października 2022 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@milicz.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz lub złożyć osobiście w siedzibie Gminy.

Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 14 października 2022 r.,
b) bez danych kontaktowych,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.
Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milicz na lata 2023-2030!

Obwieszczenie_Milicz

obwieszczenie o przystąpieniu do prac

Formularz_zgłoszeniowy_Milicz

Skip to content