Dotacje na piece z budżetu gminy Milicz

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami: udzielenie dotacji celowej  na  dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Milicz. Chcąc skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Po jego pozytywnej ocenie następuje podpisanie umowy. Dotacja celowa pochodząca z budżetu Gminy Milicz udzielana jest  formie refundacji poniesionych kosztów po zrealizowaniu inwestycji w wysokości do 50% poniesionych  wydatków całego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł brutto.

  1. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje związane z wymianą/likwidacją lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na:
  2. a) nowoczesne źródło ciepła: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa   stałe   lub   biomasę   charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
  3. b) podłączenie budynków do lokalnej/miejskiej sieci ciepłowniczej;
  4. c) zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE): kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe (Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu Art. 2 pkt 19) Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20.02.2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z poźń. zm.).
  5. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia m. in.: zgodnie z wymogami prawa budowlanego, geologicznego, energetycznego, lokalnego itp.
  6. Warunkiem niezbędnym   do   objęcia   zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem: pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochroną konserwatorską, występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego (kominek nie służy do ogrzewania lokalu/budynku mieszkalnego). W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.
  7. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację zadania zgodnie niniejszymi zasadami, przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Pełna dokumentacja dot. naboru → Dotacje środowiskowe | Urząd Miejski w Miliczu lub poniżej.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na formularzu załączonym w ogłoszeniu.

Ogłoszenie o naborze

Wymień stary piec na nowy

1. wniosek o udzielenie dotacji

2. szczegółowe informacje dotycząc przetwarzania danych osobowych przez UM

3. oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością

4. oświadczenie o likwidacji źródła ciepła

5. oświadczenie o zamieszkaniu

6. wniosek o wypłatę dotacji

7. oświadczenie o kwalifikowalności VAT

8. Uchwała nr XLII-274-2017