Informacja o przedłożeniu Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Burmistrz Gminy Milicz stosownie do art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) przedkłada Radzie Miejskiej w Miliczu do uchwalenia projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Niesułowice, Postolin, Piękocin, Milicz, Sławoszowice i Sułów w gminie Milicz wraz z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu na podstawie art. 18 w/w ustawy oraz uzasadnieniem do uchwały.

Link do pisma: _pismo przewodnie- Przewodniczący RM

Treść projektu uchwały oraz informację o skutkach finansowych umieszczono pod linkiem: http://www.bip.milicz.pl/m,384,zagospodarowanie-przestrzenne.html (Tabela nr – projekt uchwały).

Skip to content