Projekt pn. Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz

Gmina Milicz realizuje projekt pn. „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz”

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne – Działanie 2.1 E-usługi publiczne – Podziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne.
Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0031/16

Ogólna wartość projektu: 318 452,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 270 684,21 zł