Agroturystyka

Obowiązek wpisu gospodarstw agroturystycznych do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Osoby, będące właścicielami obiektów świadczących usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Ewidencję obiektów hotelarskich, o których mowa w art. 36 Ustawy o usługach turystycznych prowadzi Marszałek właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

Dany obiekt nie może widnieć w dwóch ewidencjach jednocześnie!

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.

Wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie może/mogą dokonać TYLKO osoba/osoby posiadająca/e status rolnika lub przedsiębiorcy.

W myśl ustawy o usługach turystycznych, agroturystykę zaliczamy do innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Terminem „inne obiekty hotelarskie” określa się wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc przeznaczonych na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te muszą spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych.

Ustawowa definicja pojęcia „turysta” –  osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez 1 noc.

W związku z powyższym rolnik może wynajmować pokoje, kwatery itp. tylko w celach turystycznych, tj. osobom przebywającym na wypoczynku.

Przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia!

Brak wpisu do ewidencji stanowi wykroczenie.

Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie nie ma nic wspólnego i nie jest tożsama z ewidencją działalności gospodarczej.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE,

OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

(nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Podstawa prawna: art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169 ze zm).

Wniosek o wpis do ewidencji agroturystyki
Opis obiektu ( Załącznik nr 1)
Opis obiektu ( Załącznik nr 2) – dotyczy pól kempingowych oraz biwakowych
Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań ( Załącznik nr 3)
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Skip to content