Milicki Klub Seniora Jubilat

W marcu 2019 roku rozpoczął na terenie gminy Milicz swoją działalność Milicki Klub Seniora Jubilat.  Siedzibą Klubu jest dawny Klub Nauczyciela przy ulicy Wojska Polskiego 3 w Miliczu.

Starzenie się społeczeństwa jest tematem, któremu poświęca się wiele uwagi, gdyż w ostatnim czasie zaczyna dotyczyć wszystkich społeczeństw świata. Może ono być mierzone wzrostem odsetka osób starszych w społeczeństwie. Starzenie się społeczeństwa jest konsekwencją wydłużania się średniej długości życia, wynosi ona w Polsce obecnie 73,1 lat dla mężczyzn i 81,1 lat dla kobiet. Na 100 mężczyzn przypada 160 kobiet. Ta przewaga wzrasta z wiekiem i w grupie kobiet 80+ wynosi już 228 kobiet na 100 mężczyzn.

Celami działalności Klubu Seniora są:

Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno – oświatowego, turystyczno-sportowego, towarzyskiego i wypoczynku seniorów oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie.

Organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.

Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno – oświatowych dostosowanych do zainteresowań członków.

Rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych przez organizowanie odczytów, pogadanek, zespołów amatorskich i kółek zainteresowań.

Tworzenie warunków ułatwiających integracje z dziećmi i młodzieżą.

Organizowanie wycieczek do teatrów, kin, na koncerty, wieczory literacko – muzyczne.

Urządzanie wieczorów związanych z obchodami świąt okolicznościowych.

Organizowanie spacerów, wycieczek turystyczno – krajoznawczych, wczasów i innych form rekreacji i wypoczynku.

Współpraca z innymi klubami, kołami i placówkami kulturalnymi oraz regionalnymi stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi i związkami twórczymi.

Troska o warunki socjalno – bytowe członków Stowarzyszenia i ludzi starszych oraz w miarę możliwości pomoc w zaspokojeniu potrzeb materialnych przede wszystkim opieka nad osobami chorymi i samotnymi.

Wspieranie obszaru gminy Milicz.

Aplikowanie o finansowe środki zewnętrzne w tym unijne na realizację celów statutowych. W ramach spotkań dla seniorów odbywają się m.in. warsztaty z rękodzieła, zajęcia fitness, kursy językowe, komputerowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.

Skip to content