Natura 2000

Obszary NATURA 2000.

W sieci NATURA 2000 ochroną objęto najistotniejsze tereny dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony naturalnych wartości całej Europy. Podstawowym celem sieci obszarów NATURA 2000 jest ochrona bioróżnorodności biologicznej oraz powstrzymanie wymierania gatunków i roślin na obszarze Unii Europejskiej.

Na terenie gminy Milicz znajdują się dwa obszary NATURA 2000 ( https://natura2000.gdos.gov.pl/wyszukiwarka-n2k )

„Dolina Baryczy” Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000  PLB 020001 zwany ostoją ptasią jest jednym z najcenniejszych w Polsce obszarów europejskiej sieci Natura 2000. Występuje 5 dużych i 5 małych kompleksów stawów rybnych (w sumie 130 stawów) wraz z otaczającymi łąkami, gruntami ornymi, mokradłami i lasami. Występuje tu aż 13 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (kumak nizinny, traszka grzebieniasta, piskorz, kiełb białopłetwy, koza złotawa, koza, różanka, minóg strumieniowy, nocek duży, mopek, kozioróg dębosz, przeplatka aurinia), oraz dziesięć typów siedlisk z załącznika I. Lasy zajmują prawie 45 % ostoi, a wśród nich wyróżniają się cenne fragmenty olsów, łęgów olchowo-jesionowych i buczyn. W dolinie Baryczy chroni się m.in. 240 ha dobrze zachowanych łęgów olchowo-jesionowych, co stanowi ponad 20% ich powierzchni stwierdzonej na Dolnym Śląsku w ramach przeglądu taksacji leśnych. Duży obszar zajmują także łąki i pastwiska (ok. 17% powierzchni, wśród których znajduje się około 10 % chronionego typu siedliska) oraz zbiorniki wodne (w tym stawy hodowlane) z którymi związana jest duża część różnorodności przyrodniczej terenu. Występuje tu także 166 gat. ptaków lęgowych /ostoja ptasia rangi europejskiej/, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej.

„Ostoja nad Baryczą” Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020041. Obszar obejmuje rozległe bagniste obniżenie doliny Baryczy. Jest to typowa rzeka nizinna z wieloma dopływami, fragmentami terenów zalewanych i dobrze zachowanymi starorzeczami. Dolina jest wyścielona utworami glacjalnymi, fluwioglacjalnymi i współczesnymi aluwiami rzecznym. W południowo-zachodniej części obszaru znajdują się zalesione morenowe Wzgórza Twardogórskie z najwyższym wzniesieniem – Wzgórzem Joanny (219 m n.p.m.), dominującym nad szeroką i płaską doliną Baryczy. Obszar obejmuje kompleks łąk zalewowych, stawów rybnych (z najbardziej znanymi Stawami Milickimi), pól uprawnych i rozległych terenów leśnych (z wyłączeniem miasta Milicz). O specyfice terenu decyduje bogata sieć hydrograficzna z licznymi kanałami, naturalnymi i sztucznymi ciekami wodnymi, stawami i mokradłami. Lasy tworzą dwa większe kompleksy – Lasy Milickie na zachodzie i Lasy Ostrzeszowskie na wschodzie. W pobliżu cieków wodnych zachowały się cenne fragmenty łęgów i olsów, a na wyżej położonych terenach – cenne buczyny i grądy. Uboższe siedliska porastają bory sosnowe i bory mieszane.

 

 

Skip to content