Projekt “Wsparcie edukacji w Gminie Milicz” dedykowany jest 8 szkołom gminy wiejskiej Milicz.

Celem projektu jest wsparcie 659 uczniów/uczennic szkół podstawowych gminy Milicz w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią C0V1D-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną do 06.2023r. Projekt obejmuje zakresem 8 szkół podstawowych gminy Milicz.
Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie poprzez wdrożenie programów zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, tematycznych laboratoriów i warsztatatów rozwojowych, w szkołach , w których zdiagnozowano pilną potrzebę udzielenia wsparcia

Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w ramach projektu są jedynie uzupełnieniem działań prowadzonych przez szkoły, wynikają z problemów zdiagnozowanych w kontekście wystąpienia w Polsce stanu epidemicznego COVID-19 oraz mają na celu niwelowanie jego negatywnych skutków. Projekt uwzględnia systemowe wsparcie dla uczniów. Poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zapewnia uczniom wyrównanie braków a poprzez zajęcia rozwijające poszerza zakres wiedzy uczniów zdolnych. Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oferuje ukierunkowaną terapię. Rozszerza ofertę szkół o zajęcia wyrównawcze, wyjazdowe czy też zajęcia efektywnego uczenia się i rozwijające postawy niezbędne na rynku pracy. Projekt zapewnia poprawę efektywności i jakości kształcenia poprzez zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, współpracę szkół w użyczaniu pracowni. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Obejmuje działania w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w szczególności w formach pozaszkolnych i pozalekcyjnych, które pośrednio wspierają kompetencje emocjonaIno-społeczne oraz integrację uczniów.

Termin realizacji: od  01.08.2022r  do: 30.06.2023r

Kwota dofinansowania: 435 310,75 zł