Chatka Puchatka

Świetlica Środowiskowa w Miliczu jest placówką wsparcia dziennego utworzoną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, będąca pod egidą Ośrodka o 1 lutego 2016 r. – ma charakter opiekuńczy i specjalistyczny. Uczestnikami Świetlicy Środowiskowej są dzieci i młodzież w wieku szkolnym ( od 6 do 16 lat) zamieszkujące gminę Milicz. Celem Świetlicy jest zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin funkcyjnych, dysfunkcyjnych, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka, kształtowanie pozytywnych postaw i wartości oraz umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie.

Świetlica Środowiskowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00 a także w razie potrzeby w weekendy. Praca Świetlicy Środowiskowej opiera się na współpracy z szkołami i innymi instytucjami w celu podejmowania działań dla dobra dziecka, poznania środowiska podopiecznego oraz wymianie istotnych informacji na temat wychowanków i ich rodzin. Rekrutacja podopiecznych opiera się na indywidualnym naborze, na podstawie pisemnej zgody rodziców i wypełnieniu karty zgłoszeniowej. Często do placówki zgłaszają się same dzieci, zachęcone przez innych podopiecznych . Do zadań świetlicy należą organizowanie dzieciom czasu wolnego, pomoc w nauce, zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, aktywne spędzanie czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym. Ponadto świetlica dba o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci, pomaga w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, organizuje grupową i indywidualną pracę z każdym dzieckiem. Regularnie prowadzone są także warsztaty terapii zajęciowej (m.in. arteterapia, biblioterapia, ludoterapia, trening kulinarny i umiejętności społecznych), dzięki którym podopieczni są usprawniani psychicznie, fizycznie i społecznie.W ramach warsztatów terapii zajęciowej odbywają się zajęcia z elementami socjoterapii, wspomagające rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny, utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka oraz zapewnienie opieki wychowawczej. Cykliczne imprezy, odbywające się w świetlicy (np. Dzień Dziecka, Rodzinne Pikniki, spotkania okolicznościowe) uczą podopiecznych zaangażowania, współpracy w grupie, pewności siebie i są atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu. Placówka organizuje zajęcia, wycieczki oraz turnusy wypoczynkowe w trakcie ferii zimowych i wakacji- są one bardzo często jedyną interesującą formą spędzenia wolnego czasu. Świetlica Środowiskowa aktywnie uczestniczy w życiu miasta – podopieczni biorą udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych w mieście, którym niezwykle często towarzyszą występy artystyczne wychowanków. Istotnym aspektem działalności placówki jest dołączanie do wielu różnych akcji charytatywnych i zbiórek pieniędzy, m.in. poprzez organizowanie aukcji internetowych rękodzieła powstającego podczas świetlicowych zajęć, co uczy dzieci odpowiedzialności, wrażliwości oraz dostrzegania drugiego człowieka i jego potrzeb.

Rodzina stanowi oczywiście podstawowe środowisko dziecka, które w istotny sposób oddziałuje na rozwój i wychowanie młodego pokolenia. Stanowi podstawowe, naturalne i pierwotne środowisko, w którym dziecko rozwija się i wychowuje. Ma ogromny wpływ na kształtowanie jego osobowości, rozwój zdolności i umiejętności osiągania sukcesu. Świetlica Środowiskowa, jako placówka wsparcia dziennego jest skuteczną instytucją, wspomagającą zadania rodziny i szkoły w kształtowaniu i wychowaniu młodego człowieka.