Profilaktyka AA

Skład  osobowy

Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miliczu:

Aleksandra Hanysz – przewodnicząca

Marta Markowska-z-ca przewodniczącej

Monika Szczepańska

Elżbieta Kaczor

Sławomir Klauza

Piotr Ciesielski

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miliczu  została powołana  w dniu 20 listopada 2019 r.  przez Burmistrza Gminy Milicz – Zarządzeniem Nr 292/2019.

 

Siedziba Komisji Urząd Miejski w Miliczu,  56 – 300 Milicz ul. Trzebnicka 2 ,

tel. 71 38 04 363, e -mail: a.hanysz@milicz.pl

Kontakt : od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 15:00 osobisty

( pok.  nr  69  Urzędu Miejskiego w Miliczu ) lub tel. 71 38 04 363.

 

Obszar działania  Komisji – Gmina Milicz

 

Tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miliczu  reguluje –  Regulamin  GKRPA  nadany Zarządzeniem Nr 367 / 2015  Burmistrza Gminy Milicz                            z dnia 1 grudnia 2015 r.

 

 Postępowanie w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego
 1. Wszczęcie  postępowania w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego  następuje z chwilą złożenia wniosku.

Wnioski  o objęcie leczeniem odwykowym  można składać do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Miliczu   bezpośrednio w pok. nr 69 lub nr  15 ( Punkt Obsługi Mieszkańców) Urzędu Miejskiego w Miliczu ul. Trzebnicka 2 oraz  za pośrednictwem poczty.

 1. Wniosek może złożyć:
 • rodzina, sąsiedzi, inne osoby,
 • Komenda Powiatowa Policji  w Miliczu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu, Zespół Interdyscyplinarny,  Kurator , zakłady pracy, inne podmioty,
 1. Do poddania  się leczeniu odwykowemu można zobowiązać osoby, które nadużywają  alkoholu  oraz spełniają  jedną z  niżej podanych  przesłanek:
 • powodują rozkład życia rodzinnego,
 • powodują demoralizację nieletnich,
 • uchylanie się od zaspakajania potrzeb rodziny,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

( art. 24   ustawy z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi)

Druki wniosków można pobrać w pok. nr 15 i 69 Urzędu Miejskiego w Miliczu.

 (Wzór wniosku w załączeniu)

 

 Uwaga : Sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego.

 Ważne

Wniosek do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego  złożyć  mogą tylko  dwie instytucje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Prokuratura.

Złożenie wniosku o leczenie bezpośrednio do Sądu ( nie za pośrednictwem GKRPA  lub Prokuratury), spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej, albo odeśle taki wniosek do GKRPA, jako instytucji uprawnionej do złożenia wniosku  do sądu.

(  Ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi Dz. U. z 2016 r. poz. 487  ze zm.) 

O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.

(  Ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)

Lecznictwo odwykowe na terenie powiatu milickiego:

 

 1. Lecznictwo stacjonarne:
Lp. Nazwa placówki/adres kontakt oferta przedział wiekowy
1. Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o

Oddział Leczenia Uzależnień

56-300 Milicz ul. Grzybowa 1

centrala: 71 384 67 54

oddział: 797 307 706

www.mcm-milicz.pl

email:ldpu@mcm-milicz.pl

uzależnienie od alkoholu, od hazardu osoby pełnoletnie
2. Ośrodek Terapii Uzależnień TERRA w Grzebielinie

Grzebielin 6 c 56-330 Cieszków

71 383 03 83

www.grzebielin.pl.

email:terra@grzebielin.pl

uzależnienie od alkoholu osoby pełnoletnie

 

 1. Lecznictwo ambulatoryjne:

 

Lp. Nazwa placówki/adres kontakt oferta przedział wiekowy
1. Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej  – SALUS s. c.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

56- 300 Milicz ul. Wojska Polskiego 21

71 383 19 42

 

uzależnienie od alkoholu, od narkotyków, hazardu, wspóuzależnienie

 

 

bez ograniczeń wiekowych

 

 

 1. Oddział detoksykacyjny:

 

Lp. Nazwa placówki/adres kontakt oferta przedział wiekowy
1. Milickie Centrum Medyczne  Sp. z o.o. w Miliczu, 56-300 Milicz

ul. Grzybowa 1

centrala: 71 384 67 54

oddział: 797 307  782

www.mcm-milicz.pl

email:ldpu@mcm-milicz.pl

uzależnienie od alkoholu, od leków osoby pełnoletnie

 

Stowarzyszenie abstynenckie:

 

Stowarzyszenie Abstynenckie „ Abstynent”  w Miliczu:

 

  ADRES CZYNNE Tel. kontaktowe
Punkt pierwszego kontaktu 56- 300 MILICZ

ul. Powstańców Wielkopolskich –

 

Stadion Miejski

 

środa  w godz.

od  18,00 – 19,30

 

504 455 119

601 063 882

 

 

Grupy Anonimowych Alkoholików:

 

lp. Nazwa grupy Adres spotkań Terminy spotkań
1. „TĘCZA” Milicz ul. Trzebnicka 4  (Zespół Szkół – dawna świetlica środowiskowa”) wtorek godz. 18,00

Miting otwarty – pierwszy wtorek miesiąca

2. „MARCO POLO” Milicz ul. 11 Listopada

( I Liceum Ogólnokształcące „Zielone” – I Pietro – biblioteka)

sobota godz. 18,00

Miting otwarty – pierwsza sobota miesiąca

3. „OAZA” Milicz ul. Trzebnicka 4  (Zespół Szkół – dawna  świetlica środowiskowa ) niedziela godz. 17,00
4. „TERRA” Milicz ul. Grzybowa 1 ( MCM –Oddział Terapii Uzależnień) czwartek godz. 18,00
5. „KROCZEK” Milicz ul. Grzybowa 1 ( MCM –Oddział Terapii Uzależnień) sobota godz. 19,00
 

 

PUNKT KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz DLA  OSÓB UZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN

 

Milicz, ul. Trzebnicka 4 B ( dawna bursa, dojście od strony Cmentarza Parafialnego)   Telefon: 797  993 932

 

Ważne telefony  i informacje  dla osób doznających przemocy w rodzinie

 1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” ( działające na zlecenie PARPY):
 • telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ( bezpłatny czynny  cała dobę)

800 120 002,

 • konsultacje prawne – poniedziałek i wtorek w godz. 17:00 – 21:00

tel. 22 666 28 50,

środa  w godz. 18:00 – 22:00  tel. 800  120 002,

 • porady e – mailowe  niebieskalinia@niebieskalinia.info
 • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype  ( także dla osób posługujących się językiem migowym) – poniedziałki  w godz. 13:00 -15:00 ( pogotowie.niebieska.linia)
 • strona internetowa :niebieskalinia.info

 

 1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ

 

 • poradnia telefoniczna dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem  – czynna 7 dni w tygodniu w godz. 12:00 – 18:00

tel. 22 668 70 00

 1. Centrum Praw Kobiet
 • telefon zaufania nr 22 621 35 37 czynny w godzinach 10:00 – 16:00 –  dyżur psychologa : od poniedziałku do piątku (bez czwartku) ,

dyżur prawny: czwartek

 • poradnie e –  mailowe:

porady psychologiczne :porady.psychologiczne@cpk.org.pl

porady prawne:porady.prawne@cpk.org.pl

strona internetowa: www.cpk.org.pl

Ustawowe zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

( art. 41 ustawy z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

Dz. U. z 2016 r. poz. 487  ze zm.):

 

1)   zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

2)   udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3)   prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4)   (uchylony)

5)   wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

6)   podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

7)   wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

     Realizacja zadań  jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Skip to content