Aktualności

Komunikat dla rolników o zakazie używania do pojenia zwierząt wodą pochodzącą z Odry oraz jej dopływów – rzeka Barycz

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MILICZ.

 

 1. Beneficjentami końcowymi mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Milicz oraz posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym oraz wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

 

 1. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje związane z wymianą/likwidacją lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na:

 

 1. a) nowoczesne źródło ciepła: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa   stałe   lub   biomasę   charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);

 

 1. b) podłączenie budynków do lokalnej/miejskiej sieci ciepłowniczej;

 

 1. c) zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE): kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe (Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu Art. 2 pkt 19) Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20.02.2015 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z poźń. zm.).

 

 1. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia m. in.: zgodnie z wymogami prawa budowlanego, geologicznego, energetycznego, lokalnego itp.

 

 1. Warunkiem niezbędnym   do   objęcia   zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem: pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochroną konserwatorską, występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego (kominek nie służy do ogrzewania lokalu/budynku mieszkalnego). W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

 

 1. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację zadania zgodnie niniejszymi zasadami, przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

 1. Wnioskodawca może uzyskać dotację w formie refundacji poniesionych kosztów po zrealizowaniu inwestycji w wysokości do 50% poniesionych wydatków całego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł brutto.

 

 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze na formularzu załączonym w ogłoszeniu.

 

UWAGA !!!

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

 1. Umowy dotacyjne podpisywane będą nie prędzej jak po uchwaleniu budżetu na rok 2020 czyli (ok 21 stycznia 2020 r.).

 

 1. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały wykonane przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

 

 1. Dotacja nie jest udzielana w przypadku nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych oraz budynków w budowie.

 

 1. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane na danej nieruchomości może być udzielona tylko jeden raz.

 

 1. Wszystkie urządzenia montowane w ramach dotacji muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w biurze podawczym (pokoju nr 15, na parterze) Urzędu Miejskiego w Miliczu ulica Trzebnicka 2, 56-300 Milicz w terminie od dnia 7 października 2019 r. do dnia 18 października 2019 r. do godziny 15.30. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Milicz)
 2. Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim. Wnioski, które wpłyną do siedziby urzędu przed lub po wyznaczonym terminie składania wniosków nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie kopi, faksu, maili.
 3. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością.
 4. Wnioski będą rozpatrywane według terminu wpływu prawidłowo sporządzonego wniosku o dofinansowanie inwestycji.

 

WYKAZ  DOKUMENTÓW,   których złożenie jest wymagane wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

 1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie jest to własność lub współwłasność to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania,
 2. Warunki techniczne przyłączenia, do sieci gazowej (wg wniosku o dofinansowanie) oraz wszelkie dokumenty wymagane według prawa budowlanego
 3. Zgoda większości współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji (przy czym zgoda większości oznacza 50% + 1 udziałów we współwłasności)
 4. Oświadczenie o likwidacji wszystkich istniejących źródeł ciepła.
 5. Oświadczenie dotyczące zamieszkania na terenie Gminy Milicz.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, które Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku) po wykonaniu zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej.

 1. W celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawca, z którym zostanie zawarta umowa na udzielenie dotacji zobowiązany będzie złożyć m. in.:

> wniosek o wypłatę dotacji,

> opłaconą fakturę VAT lub rachunek na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu na żądanie osoby upoważnionej przez Burmistrza),

> potwierdzenie dokonania płatności

> protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót, w tym karta przekazania odpadu,

> protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót,

> dokumenty techniczne, certyfikaty potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z podanymi we wniosku,

> minimum 2 zdjęcia z przed i po realizacji zadania, zdjęcia powinny być wykonane tak by można było zidentyfikować nieruchomość.

> oświadczenie beneficjenta końcowego, że nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT.

UWAGA !!! Dokumenty przedłożone do rozliczenia po wykonaniu zadania, które nie spełnią ww. wymagań nie zostaną przyjęte.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

 1. 1. wniosek o udzielenie dotacji
 2. 2. szczegółowe informacje dotycząc przetwarzania danych osobowych przez …
 3. 3. oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością
 4. 4. oświadczenie o likwidacji źródła ciepła
 5. 5. oświadczenie o zamieszkaniu
 6. 6. wniosek o wypłatę dotacji
 7. 7. oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 8. 8. Uchwała nr XLII-274-2017

 

DLACZEGO ODPADY DROŻEJĄ?

 1. Co jest finansowane z opłat za odpady ?

W zamian za uiszczona opłatę „śmieciową” pokrywane są koszty:

– usługi odbioru i zagospodarowania odpadów;

– utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stawcu;

– obsługa administracyjna, oprogramowania, aplikacje;

– likwidacja dzikich wysypisk;

– zakup koszy, kompostowników;

– edukacja, informacja dotycząca odpadów.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z wydatkami na cały system gospodarowania odpadami komunalnymi i tylko na ten cel mogą być przeznaczane, tzn. niezgodne z prawem jest wydanie tych środków na cokolwiek innego.

 1. Ile kosztuje wywóz śmieci z gminy Milicz?

Kosztem usługi jest stała kwota wynikająca z umowy, na którą składa się częstotliwość i długość przejazdu oraz kwota związana z ich zagospodarowaniem, czyli przekazaniem do instalacji.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie Milicz przedstawia się następująco:

– 1 tona odpadów zmieszanych  783,12 zł brutto

– 1 tona odpadów biodegradowalnych 554,99 zł brutto.

To są frakcje, które muszą trafić do instalacji czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( RIPOK), która już w roku 2019 dwa razy podnosiła ceny: raz na odpady zmieszane i raz na odpady biodegradowalne. Tutaj obowiązuje rejonizacja i możliwości tańszego zagospodarowania tych frakcji są ograniczone.

Dochodzą to tego jeszcze inne frakcje odpadów: tworzywa sztuczne, szkło, papier ( 1tona – 300,00 zł brutto), wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia, opony, gruz itp.  Do tego pojawia się problem z ich zagospodarowaniem. Tym sposobem rosną koszty zagospodarowania najbardziej istotnych frakcji, więc dotychczasowe opłaty ponoszone przez mieszkańców nie wystarczają.

Szacowane koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w 2019r. wyniosą ok. 5 700 000,00 zł.

Ile wpływa do gminy pieniędzy z deklaracji odpadowych ?

Z tytułu opłaty „śmieciowej” do budżetu powinno wpłynąć w 2019r.  4 867 000,00 zł . Do 31 maja br. właściciele nieruchomości  wpłacili 2 146 112,48 ,00 zł.

Czy wszyscy płacą za śmieci?

Zaległości z tytułu opłaty śmieciowej obecnie sięgają 439 574,37  złotych. W sprawie właścicieli, którzy unikają płacenia zostały podjęte kroki administracyjne, mające na celu wyegzekwowanie należności. Sprawy te zostały skierowane do Urzędu Skarbowego w Miliczu lub znajdują się u Komornika Sądowego . Przez 3 lata zostało wysłanych około 12 tys. upomnień.

 1. Czy wszyscy są objęci systemem „odpadowym” w gminie ?

 Poniżej porównanie ilości osób objętych deklaracjami w gminie Milicz i gminach sąsiednich w stosunku do ilości osób zameldowanych:

 

Gmina Osoby zameldowane Osoby ujęte w deklaracjach %
Milicz  23 723 20 100 85
Syców 16 834 14 148 84
Żmigród 14 989 12 600 84
Odolanów 15 029 12 892 85

 

Osoby zameldowane nie ujęte w deklaracjach to najprawdopodobniej, przede wszystkim osoby zameldowane, lecz fizycznie nie mieszkające na naszym terenie (np. emigranci pracujący za granicą kraju, czy studenci mieszkający w akademikach i na stancjach). Gmina Milicz nie odbiega w tych proporcjach od innych gmin.

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:  jest złożonych 824 deklaracje i są to m. in. zakłady, szkoły, sklepy, instytucje.

Na terenie gminy Milicz jest zadeklarowanych 298 domków letniskowych.

Każdy, kto złożył deklaracje otrzymał kody kreskowe i jest objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami. W związku z czym, tylko odpady z naklejonymi na pojemniki i worki kodami są od mieszkańców i właścicieli nieruchomości odbierane.

 

 

 1. Dlaczego jest kolejna podwyżka w tym roku?

 

W styczniu tego roku zaproponowano już nową stawkę w wysokości 13 złotych od osoby segregującej, która wynikała z przygotowanej przez urząd prognozy kosztów całego systemu.  Ostatecznie Rada Miejska przyjęła niższe stawki tj. 11 zł. od osób segregujących i 22 zł od niesegregujących. Ustalone stawki nie pokrywają całości kosztów. Obniżenie stawki w styczniu uszczupliło dochody gminy  w ciągu 7 m-cy o ok. 517 000,00 zł.  Niemniej jednak zwiększyła się ilość środków przeznaczonych na system.  Jednocześnie sama wysyłka zawiadomień o nowych stawkach opłat kosztowała ok. 50 tys. złotych, gdyż musi zostać nadana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. ( w styczniu 7,80 zł za list,  obecnie 8,40 zł ! ) W styczniu urząd wysłał 7003 sztuk zawiadomień.

 

 1. Ile jest odpadów w gminie Milicz?

 

Oto przybliżone zestawienie ilości odpadów w podziale na poszczególne frakcje w poszczególnych latach :

 

Nazwa odpadu Ilości
odpadów
2014 [Mg]
Ilości
odpadów
2015 [Mg]
Ilości
odpadów
2016 [Mg]
Ilości
odpadów
2017 [Mg]
Ilości odpadów 2018 [Mg] Uwagi
niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
4291 4537 5393 5311  5196
opakowania ze szkła 378 343 379 383 449
odpady wielkogabarytowe 220 220 279 216 328
opakowania z tworzyw
sztucznych
323 310 457 415 631
gruz budowlany 235 388 370 345 159 wprowadzono limity, stąd  zmniejszenie ilości
opakowania z papieru
i tektury
84 87 57 73 100
zużyte opony 10 6 9 22 16
odpady ulegające biodegradacji 448 480 589 494 502 wprowadzono limity,stąd zmniejszenie ilości
zużyte urządzeniaelektryczne i elektroniczne 7,8 0,3 2 8,3 3,5
RAZEM 5996,8 6371,3 7535 7267,3 7384,5  

 

 

a wzrost ilości odpadów w latach 2014-2018 wyniósł aż 22%!!

 

Nie sposób nie zauważyć, że wrosła konsumpcja. Część społeczeństwa jest zamożniejsza, to więcej kupuje.  Podnosi się standard życia mieszkańców poprzez wyższe zarobki i programy socjalne takie jak 500+. Publikacje naukowe wskazują, że każde 3,5 % rosnącego PKB może w Polsce odpowiadać za 1,5 % wzrost ilości odpadów.

 

Próbując ograniczyć strumień odpadów w 2017r. wprowadzono w gminie  limity na kilka frakcji:

Gruz : Zmniejszono znacznie ryzyko oddawania gruzu budowlanego przez firmy budowlane. Przyjmowany jest on tylko jako odpad komunalny z remontu mieszkań, domów i lokali w ilości 500 kg na półrocze na daną nieruchomość.

Odpady zielone: w ilości odbioru 2 worków przy jednym odbiorze, czyli 4 worków w miesiącu. Dodatkowo w półroczu 25 worków oddanych na PSZOK ( 340 kg na półrocze). Ponadto gmina promuje kompostowanie odpadów i użycza bezpłatnie kompostowniki (424 sztuki).

Zawieszono organizację zbiórek wielkogabarytów „u źródła”. Jednak odpady te bez limitu można dostarczać na PSZOK.

Ograniczenie ilości odpadów to nie tylko limity.

Współorganizowane są kilka razy w roku zbiórki elektrośmieci (w 2017r. – 5,4 tony, a w 2018r. – 10 ton), za które gmina nie płaci.

 

Należy zauważyć, iż atrakcyjność gminy powoduje wzrost liczby turystów, a co za tym idzie – ilość pozostawionych przez nich odpadów. W okresie od marca do października ze szlaków turystycznych odbierane jest 50 ton odpadów, za które musi gmina zapłacić.

 

 1. Czy mieszkańcy segregują odpady ?

 

Lepiej i chętniej segregowane są odpady, ale do ideału jeszcze daleko.

Obecnie jest złożonych 7089 deklaracji, z czego 6654 obejmuje segregację, a 435 jej brak.

Procentowy udział odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metali (łącznie) w całej masie odpadów (na podstawie danych ogólnych z tabeli wyżej):

 

2015 2016 2017 2018
11,16 % 11,82 % 11,99 % 15,98 %

 

Rośnie więc udział odpadów segregowanych w całym strumieniu odpadów.

Gmina Milicz osiąga corocznie wymagane przepisami poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego odzysku, lecz te wymagane prawem poziomy do osiągnięcia w kolejnych latach gwałtownie wzrastają, w związku z czym w naszym wspólnym interesie się coraz lepsza segregacja odpadów.

Ilość segregacji odpadów ma wpływ na koszty systemu. Im więcej wysegregowanych poszczególnych frakcji, tym ilość odpadów zmieszanych (najdroższych !) mniejsza. Dlatego tak ważne jest , aby oddawać jak najwięcej odpadów wysegregowanych już w własnym domu.

 

 1. Czy stać wszystkich na wyższe opłaty, zwłaszcza rodziny wielodzietne czy osoby starsze ?

 

W 2015 r. wprowadzono dopłaty do opłat za odpady dla rodzin wielodzietnych w ramach Milickiej Karty Dużej Rodziny. Od 2016 r. funkcjonuje program rządowy 500+ na drugie i kolejne dziecko, a od 2019 r. również na pierwsze. W związku z dużym wsparciem socjalnym płynącym do rodzin będzie brane pod uwagę ustanie tych dopłat.

Jednocześnie gmina Milicz rozważa możliwości wsparcia seniorów w zakresie opłat za odpady.

 1. Ile kosztują odpady w innych gminach ?

Poniżej stawki z gmin naszego województwa, które w tym roku je zmieniały. Chociaż nie można przyrównać bezpośrednio ich do siebie, gdyż każda gmina ma inny system  i oczywiście cenę wynikającą z umowy. Jednak jest to informacja, że zauważalna jest wzrostowa tendencja w opłatach za odpady.

 

Gmina Stawka dla segregujących( od 1 os.)

 

Oborniki Śląskie 19,00 zł
Wołów 18,00 zł
Strzegom
Jawor
Oleśnica (miasto) 17,00 zł
Trzebnica 16,00 zł
Twardogóra
Milicz 11,00  zł