Dotacje na piece ze środków UE

Aktualizacja: 22 marca 2021 r.

Informacja o wynikach naborów II

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięte zostały nabory wniosków o grant ogłoszone dla Gminy Milicz oraz Gminy Żmigród.

https://piecedolinabaryczy.pl/aktualnosci,16,informacja-o-wynikach-naborow-2

___________________________________________________________________________________________________________________

Obraz na stronie fe_pr-ds-ue_effr-poziom-pl-kolor.jpg

Aktualizacja: 12 lutego 2021 r:

Informacja o przedłużeniu etapu oceny wniosków złożonych w projekcie: „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”

Ze względu na bardzo dużą ilość koniecznych uzupełnień oraz poprawek w złożonych wnioskach o udzielenie grantu, procedura ich oceny uległa wydłużeniu. Obecnie dla większości ogłoszonych naborów zamykana jest ocena formalna. Szacuje się, że ocena merytoryczna zakończy się w lutym. Na jej długość ma jednak wpływ czas w jakim Grantobiorcy udzielą niezbędnych wyjaśnień.

W związku z powyższym prosimy o bieżący odbiór korespondencji, zgodnie ze wskazaną przez Państwa we wniosku formą doręczeń (poczta/ e-mail/ e-puap).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami ogłoszeń o naborze, Grantodawca, w uzasadnionych przypadkach, może wydłużyć okres realizacji inwestycji przez Grantobiorców poza wskazany w termin, na etapie ich realizacji, pod warunkiem, że nowy termin ich zakończenia nie będzie w sprzeczności z aktualnym terminem zakończenia projektu, określonym w umowie o dofinansowanie zawartej między Grantodawcą a Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” to projekt partnerski w ramach, którego udało się pozyskać 1 400 000,00 zł na modernizacje systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Milicz!

Planowany termin ogłoszenia naboru to maj 2020 r (w obecnej sytuacji epidemii termin może ulec zmianie o czym powiadomimy na stronie Gminy Milicz). Każdy chętny będzie miał czas przygotować niezbędną dokumentację ponieważ nabór potrwa minimum 3 miesiące.

Wniosek można złożyć tylko w terminie naboru wniosków. Informacja o rozpoczęciu naboru pojawi się na stronie internetowej Gminy Milicz i prasie lokalnej, dodatkowo zostanie uruchomiona strona internetowa dedykowana projektowi. Dopiero w terminie naboru znany będzie formularz wniosku czy kompletne kryteria wyboru wniosków. Osoby chcące skorzystać z dotacji nie powinny rozpoczynać inwestycji (lub robią to na własną odpowiedzialność) ponieważ koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być wydatkami niekwalifikowanymi (sprecyzuje to regulamin). Na etapie składania wniosków inwestycja powinna być przygotowana pod względem formalnym tzn. posiadać wszystkie zgody według prawa budowlanego, geologicznego itp.

Więcej szczegółów znanych będzie po formalnym zatwierdzeniu regulaminu udzielania dotacji. Obecnie Lider projektu opracowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru wniosków.

Z dofinansowanej infrastruktury korzystać będą osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub właścicielami mieszkań w domach jedno i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań należących do osób fizycznych).

Poziom dofinansowania

– w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym dotacja max do 10 tys. zł.

– w budynku jednorodzinnym /w zabudowie bliźniaczej / szeregowej dotacja max do 20 tys. zł.

Dotacja nie może przekroczyć 70% wartości wydatków podlegających refundacji.

Informacje uzupełniające:

Głównym założeniem projektu jest wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na efektywne i niskoemisyjne, w szczególności: podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2021 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Żmigród, Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie minimum 324 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 7,82 ton oraz roczny spadek emisji PM 2,5 w wysokości 6,08 ton. Ponadto będzie on przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 1 551 ton równoważnika CO2. Udzielane przez Grantodawcę granty przeznaczone zostaną na przedsięwzięcia realizowane przez Grantobiorców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa

 

Skip to content