Granty PPGR –wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 

 

Konkurs Grantowy  Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU                                

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                                

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dofinansowanie w kwocie 2 261 000,00 zł (100%)

Celem projektu jest w szczególności wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

Kompleksowym wsparciem zostaną objęte dzieci zamieszkujące gminę Milicz i są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR. Ponadto dziecko to nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Termin realizacji 10 msc od podpisania umowy (tj. od maja 2022r)

 

link do strony projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Skip to content